Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Sposób składania petycji


1. Petycja może być złożona w interesie:
 - publicznym;
 - podmiotu wnoszącego petycję;
 - podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

2.Petycje można składać:
- osobiście w Biurze Podawczym Sądu lub  w Biurze Obsługi Interesantów,
- za pośrednictwem poczty na adres: Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@lublin.so.gov.pl
- faxem: +48 81 46 01 016,

3.Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
- oznaczenie adresata petycji ,
- wskazanie przedmiotu petycji;

4. Petycja składana w formie pisemnej powinna być  podpisana przez podmiot wnoszący petycję,
 a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja  składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

5.Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, w interesie, którego składana jest petycja, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

6.Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego wnoszona jest petycja.

7. Na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Szczegółowe zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawcach petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Dorota Kędra
Data wytworzenia informacji: 2017-03-30
Data udostępnienia informacji: 2017-03-30