Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich nr. 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych ( Dz.Urz.WE 2001 L 12/1).


Wierzyciel ma możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych również w oparciu o Rozporządzenie Rady ( WE) nr.44/2001z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, które zastąpiło wcześniejszą Konwencję lugańską ( Dz.U z 2000 r.Nr.10, poz.132)
Rozporządzenie weszło w życie wobec Polski 1 maja 2004 r. Rozporządzenie to jest  wiążące dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Wobec Danii Rozporządzenie to ma zastosowanie na podstawie Umowy Między Wspólnotą Europejska a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sadowych w sprawach cywilnych i handlowych , sporządzonej w Brukseli 19 października 2005 r.( DZ.Urz.UE 2005 L299/61), która weszła w życie 1 lipca 2007 r.
( DZ.Urz.UE2007 L94/70)
Rozporządzenie ma zastosowanie zarówno w zakresie jurysdykcji, jak i uznawania oraz wykonywania orzeczeń tylko do powództw i dokumentów, które zostały wytoczone lub sporządzone nie wcześniej niż 1 maja 2004 r.
”Jeżeli powództwo zostało wytoczone przed 1 maja 2004 r., orzeczenie wydane po tej dacie będzie uznane i zezwoli się na jego wykonanie na podstawie rozporządzenia:

  • jeżeli powództwo zostało wytoczone po wejściu w życie Konwencji lugańskiej w państwie pochodzenia orzeczenia i w państwie, w którym orzeczenie jest powoływane (Konwencja lugańska weszła w życie wobec Polski 1 lutego 2000 r.)
  • w innych przypadkach - jeżeli sąd miał jurysdykcję na podstawie przepisów, które są zgodne z przepisami rozporządzenia lub umowy, która obowiązywała w chwili wytoczenia powództwa pomiędzy państwem pochodzenia orzeczenia a państwem, w którym orzeczenie jest powoływane.

Wobec Danii ma zastosowanie  art.9 Umowy miedzy Wspólnota Europejską a Danią. Rozporządzenie zastąpiło w stosunkach między państwami członkowskimi Konwencję Lugańską, z wyjątkiem tych terytoriów państw członkowskich, które są objęte terytorialnym zakresem zastosowania Konwencji Lugańskiej i które na podstawie art.299 TWE wyłączone są z zakresu  tego rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie w kwestii dotyczacej spraw alimentacyjnych zostało zastąpione rozporządzeniem Rady WE nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

W tekście wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu "Obrót prawny z zagranicą", Jan Ciszewski, wydanie 7.

Od 10 stycznia 2015 r. stosuje się nowe rozporządzenie w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.,  oznaczone jako "Bruksela I bis", które uchyla rozporządzenie Rady(WE) nr.44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. Istotną zmianą w nowym rozporządzeniu jest rezygnacja z procedury exequatur. Zgodnie z art. 39 nowego rozporządzenia orzeczenie wydane w państwie członkowskim jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

Przepisy niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do postępowań sądowych wszczętych, do formalnie sporzadzonych lub zarejestrowanych dokumentów urzędowych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie. Rozporządzenie WE nr. 44/2001 nadal ma zastosowanie do orzeczeń wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych, dokumentów urzędowych formalnie sporządzonych lub zarejestrowanych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub zawartych przed dniem 10 stycznia 2015 r.,objętych zakresem stosowania tego rozporządzenia.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-06-25
Data udostępnienia informacji: 2010-06-25