Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.


Zgodnie z treścią art. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia jego celem jest utworzenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych aby umożliwić swobodny przepływ orzeczeń , ugód sądowych oraz dokumentów urzędowych na obszarze wszystkich Państw Członkowskich z wyjątkiem Danii, bez potrzeby wszczynania jakichkolwiek postępowań pośrednich w Państwie Członkowskim wykonania przed uznaniem i wykonaniem.
Omawiane  rozporządzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych bez względu na charakter sądu lub trybunału, nie ma natomiast zastosowania do stanu cywilnego lub zdolności prawnej osób fizycznych, praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia oraz upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewypłacalnych spółek lub innych osób prawnych, porozumień sądowych , układów oraz innych analogicznych postępowań.
Rozporządzenie nie ma również zastosowania  do kwestii ubezpieczeń społecznych i arbitrażu.
Jak wynika z art. 3 rozporządzenia za roszczenie bezsporne uznaje się przypadek, w którym:

  • dłużnik wyraźnie zgodził się co do roszczenia poprzez jego uznanie  lub w drodze ugody zatwierdzonej przez sąd  lub zawartej przed sądem  w toku postępowania,
  • dłużnik nigdy nie wniósł przeciwko niemu sprzeciwu , zgodnie ze stosownymi wymogami proceduralnymi wynikającymi z prawa Państwa Członkowskiego wydania, w toku postępowania sądowego,
  • dłużnik nie stawił się ani nie był reprezentowany na rozprawie sądowej dotyczącej tego roszczenia, po początkowym zakwestionowaniu roszczenia w toku postępowania  sadowego, pod warunkiem, ze takie zachowanie traktuje się jako milczące uznanie roszczenia lub uznanie faktów przedstawianych przez wierzyciela na mocy prawa Państwa Członkowskiego wydania,
  • dłużnik wyraźnie zgodził się  co do niego w dokumencie urzędowym.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 21 października 2005 r.
Rozporządzenie  niniejsze nie przewiduje konieczności prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wykonalności orzeczenia wydanego w państwie obcym.
W świetle art. 4 rozporządzenia orzeczenie, któremu nadane zostało zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Państwie Członkowskim wydania, jest uznawane i wykonywane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby stwierdzania wykonalności i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu
Aby otrzymać zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego osoba zainteresowana winna zwrócić się do sądu, który wydawał orzeczenie w przedmiotowej sprawie. Niniejsze rozporządzenie w kwestii dotyczacej spraw alimentacyjnych zostało zastąpione rozporządzeniem Rady WE nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-06-25
Data udostępnienia informacji: 2010-06-25