Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Regulamin bezpieczeństwa i porządku w Sądzie Okręgowym w Lublinie


§1

Osoby wchodzące na teren Sądu Okręgowego w Lublinie zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez Policję Sądową. Kontrola polega na przejściu przez bramkę elektroma-gnetyczną (detektor) służącą do wykrywania metali lub sprawdzeniu przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

§2

Na teren Sądu Okręgowego w Lublinie mogą wchodzić osoby wezwane przez Sąd, a także osoby, które wykażą potrzebę wejścia. Na żądanie Policji Sądowej osoby te zobowiązane są okazać dowód tożsamości. Osoby upoważnione do przebywania w Sądzie zobowiązane są do poruszania się wyłącznie w kierunku miejsca docelowego, określonego na wezwaniu lub zawiadomieniu.

§3

W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca do Sądu Okręgowego w Lublinie lub przebywająca na jego terenie, (posiadająca wezwanie sądowe), jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, Policja Sądowa zobowiązana jest do przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera. W przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego albo osoba podejrzana nie wyraża zgody na stosowne badanie, Policja Sądowa zobowiązana jest przekazać informację o zaistniałym fakcie Przewodniczącemu Wydziału/Prezesowi Sądu. O dalszych czynnościach podjętych wobec tej osoby decyduje Przewodniczący Wydziału/Prezes Sądu. Osoby wchodzące do Sądu Okręgowego w Lublinie, niewezwane przez sąd, wobec których istnieje podejrzenie, iż znajdują się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego nie będą wpuszczane na teren sądu. W przypadku zakwestionowania tej oceny przez osobę podejrzaną, przeprowadza się stosowne badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

§4

Osoby wnoszące do Sądu Okręgowego w Lublinie: torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż mają obowiązek poddać je kontroli przez Policję Sądową, przy użyciu urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlenia bagażu. W przypadku awarii urządzenia rentgenowskiego, kontrola bagażu jest przeprowadzana wizualnie, manualnie lub przy użyciu innych dostępnych środków. Bagaż o większych rozmiarach należy zostawić w szatni. Jeżeli osoba wchodząca nie wyraża zgody na kontrolę, bagaż nie może być wniesiony do budynku Sądu.

§5

Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 1-4 zwolnieni są sędziowie, pracownicy: resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służby ochrony państwa, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.

§6

Zabrania się wnoszenia na teren Sądu Okręgowego w Lublinie broni i amunicji (nie dotyczy to funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych), materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków i alkoholu oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny Policji Sądowej, mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie.

§7

Przedmioty i narzędzia uznane za niebezpieczne oraz bagaż mogący stanowić utrudnienie w poruszaniu się innych osób na terenie sądu, Policja Sądowa ma obowiązek przechować z zachowaniem ustalonych procedur w odpowiednio wyznaczonym i zabezpieczonym do tego celu miejscu.

§8

Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzący do budynku Sądu Okręgowego w Lublinie w godzinach urzędowania sądu, obowiązani są do okazania „legitymacji prasowej" i podlegają kontroli określonej w § 1-4. Po godzinach urzędowania sądu wejście przedstawicieli mediów na teren obiektów sądowych uwarunkowane jest otrzymaniem pisemnej zgody Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Obecność wyżej wymienionych na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, uzależniona jest od decyzji przewodniczącego składu orzekającego.

§9

Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez Policję Sądową, kiedy wymagają tego względy bezpieczeństwa. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie może wprowadzić karty wstępu uprawniające do wejścia na salę rozpraw.

§10

W budynkach Sądu Okręgowego w Lublinie obowiązuje zakaz fotografowania (filmowania) na-stępujących miejsc:
- dziedzińców i parkingów wewnętrznych,
- pomieszczeń oddziału finansowego wraz ze strefą okienka kasowego i korytarzem, w którym jest usytuowane,
- stref kontroli osób wchodzących do obiektów,
- pomieszczeń będących w dyspozycji Policji Sądowej, w tym przeznaczonych dla podsądnych,
- pomieszczeń archiwum sądowego,
- sal rozpraw o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa - sala nr 16, 17, 18 - do rozpoznawania spraw karnych, usytuowanych na parterze bloku „B” (budynku przy ul. Krak. Przedm. 43), do których prowadzą najkrótsze drogi konwojowania,
- systemu monitoringu oraz innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w pomieszczeniach i budynkach Sądu Okręgowego w Lublinie.

§11

Zakaz fotografowania nie obejmuje tablic informacyjnych, znajdujących się w budynkach Sądu Okręgowego w Lublinie oraz tabliczek z numerami sal rozpraw oraz wokand, a także tablic ogłoszeniowych.

§12

W szczególnych przypadkach, wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości wyznaczone strefy, po których mogą poruszać się tylko: Policja lub Policja Sądowa oraz funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.

§13

Bezpośrednią ochroną fizyczną obiektu i mienia Sądu Okręgowego w Lublinie zajmuje się Policja Sądowa działająca zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. Nr 155, poz. 1093).
Do szczegółowego zakresu zadań Policji Sądowej należy:
1. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów.
2. Ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w związku z wykonywaniem przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości.
3. Wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd.
4. Wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu, wydawanych w celu uniemożliwienia zachowania zakłócającego porządek rozprawy lub godzącego w powagę sądu.
5. Konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie sądu i właściwego komendanta Policji.
6. Ochrona pomieszczeń dla osób konwojowanych lub doprowadzonych do czynności procesowych, usytuowanych w sądzie, w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia.

§14

Całodobową ochronę budynku Sądu Okręgowego w Lublinie mieszczącego się przy Pl. Czechowicza 1 sprawuje również firma ochroniarska zajmująca się ochroną fizyczną obiektu i mienia.

Do zakresu zadań zewnętrznej firmy ochroniarskiej należy:
1. Stały dozór budynku przez pracownika ochrony celem udaremnienia zaboru mienia lub jego uszkodzenia, a także niedopuszczenia osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony. Ochrona osób polega na zapewnieniu bezpieczeństwa życia, zdrowia, niety-kalności osobistej.
2. Wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń.
3. Sprawdzanie - po zakończeniu pracy przez pracowników sądu i firmy sprzątającej - pomieszczeń, a w szczególności czy niczego nie pozostawiono, czy pozamykano okna, wyłączono prąd itp.

§15

Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie budynku Sądu Okręgowego w Lublinie winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w identyfikatory zawierające dane umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego. Przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać Oddziałowi Gospodarczemu Sądu Okręgowego w Lublinie wykazy osób zatrudnionych przed rozpoczęciem prac. Aktualne wykazy zatrudnionych osób winny być udostępnione Policji Sądowej i firmie ochroniarskiej.

§16

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektu sądowego, jedynie po otrzymaniu stosownego zezwolenia Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

§17

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie Sądu Okręgowego
w Lublinie.

§18

Zabrania się prowadzenia na terenie sądu działalności handlowej (w tym akwizycji) bez pisemnej zgody Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

§19

Na terenie Sądu Okręgowego w Lublinie obowiązuje zachowanie należytej powagi (w tym odpowiedni strój) i przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

§20

Osoby wezwane uczestniczące w rozprawach zobowiązane są do pozostawienia okryć wierzchnich i bagażu w szatni (poza niezbędnym bagażem podręcznym).

§21

Zabrania się wprowadzania na teren budynków Sądu Okręgowego w Lublinie zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika, z pomocy którego korzystają osoby niewidome.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2013-03-08
Data udostępnienia informacji: 2013-03-08