Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Przyjmowanie skarg i wniosków


Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie (kierując do Prezesa Sądu Okręgowego na adres: 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43), w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sekretariat@lublin.so.gov.pl), a także w formie ustnej do protokołu.
Skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej przez pracowników biura podawczego oraz w formie ustnej do protokołu w X Wydziale Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin.

Interesanci w ramach skarg i wniosków mogą być przyjmowani, z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie,  przez sędziów wizytatorów, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem sekretariatu X Wydziału Wizytacyjnego.Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz. 524):


Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.
§ 2. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy biura podawczego lub innej komórki organizacyjnej wskazanej przez prezesa sądu.
§ 3. 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
2. W protokole, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.
3. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.
§ 4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
§ 5. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
§ 6. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia podniesionych okoliczności, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne dowody, informacje lub wyjaśnienia. W tym celu może w szczególności zwrócić się do innych sądów o ich przekazanie.
§ 7. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 41a § 3 i art. 41d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, organ zawiadamia skarżącego lub wnioskodawcę o przekazaniu skargi lub wniosku.
2. Jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Jeżeli skarga lub wniosek wynika z treści przesłanej przez redakcję opublikowanej wiadomości,
o wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku zawiadamia się redakcję.
§ 9. 1. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków prezes sądu może powierzyć jednostce organizacyjnej sądu lub pracownikowi sądu.
2. Jednostka organizacyjna lub pracownik, o których mowa w ust. 1, prowadzą wykaz skarg i wniosków; w wykazie zamieszcza się w szczególności informacje o dacie wpływu skargi lub wniosku oraz dacie zawiadomienia skarżącego lub wnioskodawcy o wyniku ich rozpatrzenia. Wykaz może być prowadzony w postaci elektronicznej.
§ 10. Skargi i wnioski przechowuje się w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów ich załatwiania.
§ 11. Informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu, organie właściwym do ich rozpatrzenia, adresie sądu, a także adresie poczty elektronicznej umieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku sądu oraz na jego stronie internetowej.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2012-08-08
Data udostępnienia informacji: 2012-08-08