Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Mediacje rówieśnicze


 

Głównym celem programu jest przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom młodzieży w szkole a w szczególności promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy oraz podniesienie kultury prawnej w szkołach poprzez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz uczenie dzieci i młodzieży, że każdy konflikt można rozwiązać poprzez dialog prowadzący do porozumienia. W ramach programu młodzież szkół objętych programem bierze  udział w serii spotkań edukacyjnych.


Program ten objęty jest porozumieniem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z Kuratorem Oświaty w Lublinie.

Programowi patronują: minister Sprawiedliwości, Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Spraw Obywatelskich, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezes Sądu  Okręgowego w Zamościu, Prezydent Miasta Lublin, Prezydent Miasta Zamość. TVP Lublin, Polskie Radio Lublin.

W ramach programu zostanie przekazana uczniom wiedza o zagadnieniach prawnych i sprawiedliwości naprawczej. Uczniowie szkół wszystkich szczebli otrzymają odpowiedź na pytania: czym jest prawo, kiedy mamy do czynienia z jego naruszeniem, co to jest przestępstwo i jakie są jego konsekwencje. Poznają anatomię i psychologię konfliktu. W sposób szczególny eksperci prowadzący pogadanki skupią się na zaprezentowaniu mediacji, jako głównej metody radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Spośród uczniów zostaną wyłonieni potencjalni arbitrzy – mediatorzy rówieśniczy, którzy wcielą się w role mediatorów i w trakcie organizowanych przez szkoły, organizacje mediatorów i koordynatorów do spraw mediacji w Sądach Rejonowych danego okręgu warsztatów nabędą umiejętności potrzebne do niesienia pomocy innym w rozwiązywaniu konfliktów. W trakcie trwania projektu przewiduje się kilkugodzinne prelekcje dla nauczycieli i pedagogów a w razie potrzeby również dla rodziców podczas zebrań szkolnych. W celu sprawdzenia efektywności programu uczniowie i nauczyciele wypełnią specjalne ankiety. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzenie wśród jego uczestników programu konkursów: literackiego pt. „Jak mógłbym jako mediator rówieśniczy rozwiązać lokalny konflikt – w aspekcie realnym lub historycznym” z wykorzystaniem ponadczasowych myśli Janusza Korczaka; plastycznego pt. ”Sprawiedliwość naprawcza w szkole - moje prawo do mediacji rówieśniczej”​ na terenie każdej szkoły , która będzie mogła przedstawić do oceny Komisji Konkursowej tylko jedna pracę literacką albo plastyczną. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w czerwcu 2018 r. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców zostały wręczone w czerwcu 2018 r. w Lublinie, w trakcie spotkania uczestników i koordynatorów programu z Prezesem Sądu Okręgowego w Lublinie, przedstawicielami instytucji państwowych i samorządowych patronujących realizacji programu oraz współrealizatorami programu. Spotkanie to będzie oficjalnym zakończeniem realizacji tego jakże ważnego przedsięwzięcia.

Organizatorzy projektu mają nadzieję, że w czasie jego trwania uczniowie ze szkół objętych programem pogłębią swą wiedzę na temat mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów, co przyczyni się do zmniejszenia zjawiska przemocy w szkołach i lepszego przygotowania ucznia do życia w demokratycznym państwie prawa.

Do programu może przystąpić każda szkoła wszystkich szczebli nauczania w każdym momencie trwania programu, który jest kontynuowany od 2011 roku przez wytypowane gimnazja lubelszczyzny a od 2014  r. rownież w kilku szkołach ponadgimnazjalnych, podstawowych a obecnie w szkołach wszystkich szczebli.

Zgłoszenia do programu przyjmuje:
Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Lublinie: administracyjny@lublin.so.gov.pl  tel. 81 46-01-006
oraz Biuro Obsługi Interesantów  Sądu Okręgowego w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20 - 076 Lublin
tel. 81 46-01-206
e-mail: boi@lublin.so.gov.pl


Dokument wpisał: Tomasz Szatałowicz
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2018-03-13
Data udostępnienia informacji: 2018-03-13