Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Lekarze sądowi


LEKARZ SĄDOWY
- wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawiania się na wezwanie lub zawiadomienie „organu uprawnionego” (sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne), z powodu choroby „uczestników postępowania” (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania*), na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie.
* nie dotyczy osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Lekarzem sądowym może zostać osoba, która:
- ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- ma nieposzlakowaną opinię;
- uzyskała rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
- ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Swoją kandydaturę do pełnienia funkcji lekarza sądowego osoba spełniająca powyższe warunki winna zgłosić Okręgowej Radzie Lekarskiej przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie, która wraz z rekomendacją - przekaże listę nazwisk Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie.
Z kandydatem do tej funkcji umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego podpisuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, który przed jej zawarciem zasięga informacji - o kandydacie na lekarza sądowego - z Krajowego Rejestru Karnego.

NALEŻNOŚCI LEKARZA SĄDOWEGO:
Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł., wypłacane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, po nadesłaniu zestawienia wystawionych zaświadczeń, za każdy miesiąc kalendarzowy.

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE LEKARZY SĄDOWYCH:

1) przepisy regulujące status i czynności lekarza sądowego:
-  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849 z 2007 r. z późn. zm.)
-  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 14 poz. 86 z 2008 r. z późn. zm.).

2) przepisy dotyczące wynagrodzeń lekarzy sądowych:
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 467 z 2013 r. t.j., z późn. zm.).


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-18
 
Opis pliku:Lista lekarzy sądowych ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2017-09-01
Data udostępnienia informacji:2017-09-01