Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie


I. Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie:

 1. Krzysztof Niezgoda - prezes SO – przewodniczący
 2. Ewa Łuchtaj – sędzia SO - członek
 3. Elżbieta Michałowska-Dec – sędzia SO – członek
 4. Wiesław Pastuszak – sędzia SO – członek
 5. Maria Tereszczuk – sędzia SO - członek
 6. Jolanta Latoch – sędzia SR - członek
 7. Tomasz Posłuszny – sędzia SR - członek
 8. Robert Wasiewicz – sędzia SR - członek
 9. Wojciech Wolski - sędzia SR - członek

II. Zadania Kolegium Sądu Okręgowego w Lublinie:

 

§ 1

 1. Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju są-dów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)
 2. Wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szko-lenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji.
 3. Rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów.
 4. Wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r.
 5. Wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym.
 6. Wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki.
 7. Wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

§ 2

 1. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego mo-że zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

 

 

 


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2008-09-12
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17