Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacje ogólne


Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 28 marca 2018 r. nr Adm. 0001-9/18 utworzono z dniem 28 marca 2018 r. Samodzielną Sekcję Obrotu Prawnego z Zagranicą.

Komórki Obrotu Prawnego z Zagranicą powstały w sądach okręgowych w celu usprawnienia współpracy pomiędzy organami państw obcych oraz przybliżenia obywatelowi jednego państwa, prawa państwa drugiego.
W ostatnich latach obserwuje się zwiększoną wymianę towarów i usług, zwiększoną częstotliwość przemieszczania się osób, co spowodowane jest chęcią podjęcia pracy lub nauki w innym państwie, spędzenia urlopu czy też zawarcia małżeństwa. Niestety w konsekwencji takiej migracji często pojawiają się problemy wynikające z nieznajomości zarówno prawa europejskiego i międzynarodowego, jak również niewiedzy o przysługujących nam uprawnieniom.
Tematyka dotycząca prawa międzynarodowego jest tak obszerna, że nie można jej przedstawić w pigułce, mamy nadzieje jednak, że przedstawione informacje w znacznym stopniu przybliżą Państwu wiedzę w tak istotnych kwestiach jak dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granica, Europejski Tytuł Egzekucyjny  czy spory transgraniczne
Sądy okręgowe podejmują wszystkie czynności związane ze współpracą międzynarodową w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r.( Dz U.z 1 marca 2002 r. Nr.17, poz. 164 zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr.109, poz.916), określające szczegółowe czynności sadów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego i karnego w stosunkach międzynarodowych   oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2001- Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. Nr.98, poz. 1070 ze zm).
W oparciu o umowy międzynarodowe zarówno sądy okręgowe jak również rejonowe udzielają wnioskodawcom uprawnionym do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych  od osób  zamieszkujących za granicą niezbędnych wskazówek i informacji wynikających z tych umów,  dotyczących sposobu uzyskania świadczeń alimentacyjnych. Należy tu zaznaczyć, że  oparciu o art. 55 wskazanego rozporządzenia sąd okręgowy udziela wierzycielowi jedynie niezbędnej pomocy prawnej w przedmiocie opracowania stosownej dokumentacji, jej przesłania właściwym władzom, informowania o poczynionych czynnościach oraz prowadzenia korespondencji , mającej na celu egzekucję alimentów. Sąd okręgowy nie posiada żadnych uprawnień mających wpływ na decyzje  wydawane przez organy państw obcych,  które zapadły zgodnie z ich prawem.
Art. 55 ust.1 rozporządzenia ma zastosowanie jedynie w przypadku zasądzenia alimentów przez sąd polski od dłużnika zamieszkałego na terytorium państwa obcego,  w stosunkach  z którym została stwierdzona faktyczna wzajemność w wykonywaniu orzeczeń alimentacyjnych.

Informacje oraz pomoc udzielana osobom zainteresowanym przez Sądy Okręgowe w przedmiocie opracowania i przygotowania dokumentów jest bezpłatna.


W tekście wykorzystano informacje zawarte w opracowaniu ,,Obrót Prawny z Zagranicą”,
Jan Ciszewski , wydanie 7.


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24