Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Informacje ogólne


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Mediatorzy w sprawach karnych
Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych,  Dz.U. nr 108 poz.1020 )
   
Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. kopię dowodu osobistego,
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 7. obrazujące posiadane wykształcenie  z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci, młodzieży,
 8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 9. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie.
Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 35, tel. +48 81 4601005.

Mediacje w sprawach nieletnich

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz.U. nr 56 poz.591 ).
       
Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. kopię dowodu osobistego,
 4. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 5. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 6. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 7. obrazujące posiadane wykształcenie  z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci,  młodzieży,
 8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 9. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 10. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

Czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.


Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 35, tel. +48 81 4601005.

Mediacje w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych


W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji w sprawach cywilnych, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego. Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, rozwikłanie sporu (zawarcie ugody), dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183 15 k.p.c). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c).Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005r. nr 172 poz. 1438 z późniejszymi zmianami), która weszła w życie dnia 10 grudnia 2005r. (Dział II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji. Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze. Oddział 1 Mediacja art. 1831-15 k.p.c. )
W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Zgodnie z tą ustawą organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne (art. 1832.§3 k.p.c.). Informacje o listach mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego, które są publikowane na stronach internetowych sądu.
Znowelizowana ustawa  Regulacja dotycząca kwalifikacji stałych mediatorów została wprowadzona ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U.2017, poz. 1595) która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 roku wprowadziła instytucję stałych mediatorów sadowych, którzy są wpisywani nal listy przez Prezesa Sądu Okręgowego po spełnieniu warunków  o których mowa w Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów.
Mediatorem w sprawach cywilnych nie może być czynny sędzia, ale może nim być sędzia w stanie spoczynku.
Przedmiotem postępowania mediacyjnego mogą być również sprawy rodzinne, przy czym  jeżeli uczestnicy postępowania nie uzgodnili osoby mediatora, sąd kieruje ich do do mediacji prowadzonej przez stałego mediatora, o którym mowa w art. 436 § 4 k.p.c.,i art. 5702  k.p.c.  posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Data wytworzenia informacji: 2009-10-13
Data udostępnienia informacji: 2009-10-13
 
Opis pliku:Instrukcja ws. kosztów sądowych, z opinii biegłych, tłumaczy, mediatorów, ryczałty kuratorów społecznych i zawodowych. ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2018-03-22
Data udostępnienia informacji:2018-03-22