Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Udzielanie informacji publicznej


Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w niniejszym biuletynie, a znajdują się w posiadaniu Sądu Okręgowego, udostępniane są na wniosek zainteresowanych osób, O dostępie do informacji publicznych decyduje Prezes Sądu, Wiceprezes Sądu lub Dyrektor Sądu w zakresie swojego działania albo upoważniona przez nich osoba.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Dnia 29 grudnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 204, poz. 1195). Nowelizacja ta wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003), która reguluje sytuacje innego przeznaczenia informacji z organów publicznych niż te, dla którego dokumenty te zostały pierwotnie wyprodukowane. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

I. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
1. udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie
2. udostępniona w inny sposób, aniżeli określony w pkt 1. (np.: wywieszenie informacji publicznej w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie).
3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną zawartą na stronach wymienionych w pkt I zobowiązany jest do:
A. do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej.
B. w przypadku, gdy informacją powtórnie wykorzystywaną jest orzeczenie sądowe – podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną obowiązany jest dodatkowo do podania daty jego wydania, siedziby sądu i sygnatury akt sprawy.
C. przestrzegania obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
D. poinformowania o sposobie i formie przetworzenia informacji ponownie wykorzystanej (podania kto i kiedy dokonał przetworzenia informacji).Podmiot powtórnie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).

III. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznych.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej/na stronie internetowej jest przekazywana w celu jej ponownego wykorzystania na wniosek.
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania będącej w posiadaniu Sądu Okręgowego w Lublinie składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.01.2012 r. (Dz. U. z dnia 25.01.2012 r. poz. 94).
3. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej można złożyć w dowolnej formie, w szczególności formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 565 ze zm.).
4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

IV. Wyłączenie odpowiedzialności
Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie  nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej z pominięciem warunków o których mowa w pkt II oraz za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

V. Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania
Udostępnienie informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatne. Podmiot zobowiązany może jednak nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.
W takim przypadku podmiot zobowiązany przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.
Przy ustalaniu kosztów mogą być brane następujące czynniki:
A. stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie wnioskiem,
B. kosztu materiałów zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku (m.in: kserokopii, wydruków, nośników informacji)
C. należności związanych z dostarczeniem informacji żądanych we wniosku.

VI. Odmowa ponownego wykorzystania informacji.
1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w przypadku:
A. gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw (m. in. ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych)
B. gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.
2. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji może nastąpić w przypadku:
A. gdy wniosek dotyczy opracowania, w szczególności przetworzenia informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystania i dostarczania z nich wyciągów gdy spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
Odmowa
3. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji następuje w drodze decyzji.

VII. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
1. Sprzeciw:
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
2. Odwołanie:
Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także o wysokości opłat przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2012-03-22
Data udostępnienia informacji: 2012-03-22
 
Opis pliku:Regulamin udzielania informacji publicznych ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2014-08-19
Data udostępnienia informacji:2014-08-17
Opis pliku:Zasady anonimizacji dokumentów zawierających ifnormację publiczną ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2015-11-20
Data udostępnienia informacji:2015-11-20