Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Regulamin e-czytelni Sądu Okręgowego w Lublinie


E-Czytelnia mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, blok A, piętro II, sala nr 25.REGULAMIN E-CZYTELNI SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE

 
§ 1

 1. E-czytelnia wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego.
 2. Za sprawne funkcjonowanie e-czytelni odpowiada kierownik Oddziału Administracyjnego.
 3. Kierownicy sekretariatów zobowiązani są do ścisłego współdziałania z kierownikiem Oddziału Administracyjnego i pracownikami obsługującymi e-czytelnię oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi e-czytelni.
 4. E-czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 2

 1. E-czytelnia jest miejscem udostępniania zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy (posiedzenia jawnego) tj. (e-protokołów) uprawnionym osobom (stronom i uczestnikom oraz ich pełnomocnikom procesowym), a za zgodą Prezesa Sądu lub Przewodniczącego Wydziału innym osobom uprawnionym.
 2. E-czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania tych materiałów w Kancelarii Tajnej regulują odrębne przepisy.
 3. Interesanci korzystający z e–czytelni zobowiązani są do zachowania ciszy i nie zakłócania pracy innym osobom. Na terenie e-czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych, zakaz spożywania posiłków i napojów. Interesanci mają obowiązek pozostawiania okryć wierzchnich w szatni.
 4. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko poprzez podłączone do komputera słuchawki.

  Użytkownikom nie wolno:
  • podłączać własnego sprzętu do sieci
  • zmieniać konfiguracji oprogramowania i sprzętu komputerowego
  • podejmować prób naprawy oprogramowania oraz sprzętu
  • korzystać z nielegalnego oprogramowania
  • samodzielnie instalować jakiekolwiek oprogramowanie i usuwać oprogramowanie zainstalowane na komputerze znajdującym się w e–czytelni.

§ 3

 1. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do e-czytelni.  Interesanci winni zgłosić się do Biura Obsługi Interesantów w celu złożenia zamówienia o udostępnienie e–protokołu z właściwych akt sprawy.
 2. Konieczne jest wcześniejsze zamówienie e-protokołu w e-czytelni pod numerem telefonu 81 4601010, 81 4601011 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: boi@lublin.so.gov.pl lub administracyjny@lublin.so.gov.pl jednak konieczne jest potwierdzenie pod wyżej wymienionym numerem lub adresem poczty elektronicznej czy możliwe jest przejrzenie e-protokołu i w jakim terminie.
 3. Udostępnienie dźwięku lub obrazu i dźwięku następuje po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości oraz odnotowaniu danych w rejestrze e–protokołów udostępnianych do wglądu.
 4. E–protokoły spraw, których udostępnienie nie jest możliwe w dniu ich zamówienia, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą e-czytelnię z właściwym wydziałem.
 5. Interesanci mają prawo do zamówienia więcej niż jednego e-protokołu, przy czym do wglądu e-protokoły udostępniane są pojedynczo przez osoby obsługujące e-czytelnię.
 6. Wykonanie nagrania nie jest możliwe w e–czytelni.  Wniosek o wydanie zapisu dźwięku z przebiegu rozprawy wraz ze stosowną opłatą należy adresować do Wydziału, w którym toczyło się lub toczy postępowanie i złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Lublinie.


§ 4

 1. Osoby korzystające z e-czytelni mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu oraz zaleceń i uwag osoby obsługującej e-czytelnię.
 2. Pracownicy e-czytelni mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez czytelnika przy komputerze.
Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2012-09-12
Data udostępnienia informacji: 2012-09-12