Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Dyrektywa Rady nr. 2003/8/WE z 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze


Niniejsza Dyrektywa weszła w życie wobec Polski w dniu 1 maja 2004 r. i jest skierowana do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii, a jej wdrożenie  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło ustawą z 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr.10, poz.67 ze zm).
Z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy  dla postępowania przed polskim sądem może wystąpić wnioskodawca, którego udowodniona sytuacja finansowa stanowi przeszkodę w dochodzeniu swych praw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie Unii Europejskiej, posiadający miejsce zamieszkania w Polsce lub w innym państwie Unii Europejskiej .
Sądem właściwym dla spraw rozpoznawanych przez sądy państw członkowskich jest Sąd Okręgowy  właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, za którego pośrednictwem składa się wniosek.

W przypadku Sądu Okręgowego w Lublinie wniosek niniejszy składa się do I Wydziału Cywilnego,
ul. Wallenroda 4d.
Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami polskimi obejmuje:

  • zwolnienie od kosztów sądowych,
  • zwolnienie od kosztów sądowych,
  • ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w celu udzielenia wnioskodawcy porady prawnej oraz reprezentowania go przed sądem,
  • ponoszenie przez Skarb Państwa niezbędnych kosztów podróży związanych z nakazanym przez sąd osobistym stawiennictwem wnioskodawcy,
  • prawo pomocy przedsądowej w celu zawarcia  ugody przed wszczęciem postępowania sądowego.


Prawo pomocy może być całkowite lub częściowe, o przyznaniu prawa pomocy decyduje sąd.
Z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy może wystąpić osoba fizyczna spełniająca powyższe warunki oraz mogąca wykazać przed sadem, że nie jest w stanie ponieść bez uszczerbku  utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny kosztów związanych z dochodzeniem swoich praw.


Formularze wniosku o przyznanie pomocy prawnej dostępne są na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości :
http://www.ms.gov.pl - zakładka Prawo Wspólnot Europejskich/Współpraca Sądowa w Sprawach Cywilnych oraz na stronie Europejskiego Atlasu Sadowniczego w sprawach cywilnych
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil - zakładka Pomoc Prawna - formularze
           
W tekście wykorzystano informacje przygotowane dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w projekcie JLS/2005/FPC/022 oraz pochodzące ze strony: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Małgorzata Stec-Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2010-06-25
Data udostępnienia informacji: 2010-06-25