Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Biegli Sądowi


BIEGŁY SĄDOWY
- instytucja prawa sądowego procesowego, ustanowiona dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełnienia przez te organy ich ustawowych zadań.
Osoba biegłego sądowego musi posiadać nie tylko niekwestionowaną wiedzę i najwyższe kwalifikacje zawodowe, ale także cieszyć się zaufaniem publicznym oraz charakteryzować sumiennością i bezstronnością. Sporządzona przez biegłego sądowego opinia stanowi dowód w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.

Dane zawarte w liście biegłych mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 6. w przypadku kandydatów na biegłego sądowego tłumacza języka migowego ukończone 21 lat życia.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustanowienia (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty);
 4. opinia zakładu pracy (wskazana);
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. oświadczenie, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 7. oświadczenie, czy kandydat ubiegał się o funkcję biegłego sądowego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym,
 8. oświadczenia, czy kandydat był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc,
 9. oświadczenia, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź za-wieszone, w przypadku lekarzy - zaświadczenie z Izby Lekarskiej, iż nie toczyło się postępowanie dyscyplinarne wobec kandydata.
 10. w przypadku kandydatów na biegłego sądowego tłumacza języka migowego „Certyfikat drugi „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.
 11. dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej
  w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada
  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.) wniosek o wpis na listę biegłych podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lublin lub na konto bankowe Urzędu Miasta Lublin: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego na kolejną kadencję:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję z określeniem dziedziny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustanowienia, których wcześniej biegły nie dołączał do swoich akt;
 4. opinia zakładu pracy (wskazana);
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. oświadczenie, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 7. oświadczenie, czy kandydat ubiegał się o funkcję biegłego sądowego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym,
 8. oświadczenia, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone, w przypadku lekarzy - zaświadczenie z Izby Lekarskiej, iż nie toczyło się postępowanie dyscyplinarne wobec kandydata.
 9. wskazanie kilku (co najmniej 5) sygnatur spraw, w których biegły ostatnio sporządzał opinie wraz z oznaczeniem organu zlecającego wykonanie opinii.
 10. dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 j.t.) wniosek o wpis na listę biegłych podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lublin lub na konto bankowe Urzędu Miasta Lublin: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie. Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym - pokój 33, tel. +48 81 4601005.
W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883, ze zm.) powołane do pełnienia wskazanej funkcji mogą być jedynie osoby, których kandydaturę zgłosi wraz z wymaganą dokumen-tacją (jak przy wpisie na listę biegłych sądowych):

 • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.


NALEŻNOŚCI BIEGŁEGO SĄDOWEGO:

Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (w 2018 r. kwota ta wynosi 1 789,42 zł. - art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy budżetowej na rok 2018, Dz. U. z 2018 r. poz.291). Nowe przepisy (wyższą kwotę bazową) stosuje się do biegłych, którzy zostali powołani przez sąd w danej sprawie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Stawka biegłego sądowego posiadającego:

 • tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki wynosi  3,93%,;
 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki wynosi 3,08%;
 • stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki wynosi 2,55%.

W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat. W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:

 1. za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania 1,69%;
 2. za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania 2,21%.

Stawka biegłego jw. może być podwyższona, nie więcej jednak niż o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych. Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amorty-zację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokonuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia.

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH SĄDOWYCH:

 1. przepisy regulujące status i czynności biegłego sądowego:
  - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 157) (tj. Dz. U. poz. 23 z 2018 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15 poz. 133 z 2005 r.);
  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. nr 250 poz. 1883 z 2007 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników (§ 46-48) (Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 174 ust.4, art. 191-197) (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 j.t. z późn. zm.).
 2. przepisy dotyczące prawa procesowego:
  - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (§ 278- 291) (Dz. U. poz. 1822 z 2016 r. z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (§ 193-203, § 318) (Dz. U. 2016 r., p. 1749 z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z 2015 r. z późn. zm.);
 3. przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych sądowych:
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 1402  z 2016 r.);
  - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r.  w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym  (Dz. U. poz. 518 z 2013 r.);

 


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Magdalena Kuczyńska
Data wytworzenia informacji: 2008-12-17
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17
 
Opis pliku:Pismo ws. zaliczki na podatek dochodowy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2014-09-23
Data udostępnienia informacji:2014-09-23
Opis pliku:Oświadczenie zał. nr 1 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2014-09-23
Data udostępnienia informacji:2014-09-23
Opis pliku:Oświadczenie zał. nr 2 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2014-09-24
Data udostępnienia informacji:2014-09-24
Opis pliku:Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2018-01-25
Data udostępnienia informacji:2018-01-25
Opis pliku:Instrukcja ws. kosztów sądowych, z opinii biegłych, tłumaczy, mediatorów, ryczałty kuratorów społecznych i zawodowych. ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2018-03-22
Data udostępnienia informacji:2018-03-22
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2018-07-17
Data udostępnienia informacji:2018-07-17
Opis pliku:lista biegłych sądowych ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Monika Nowak
Data wytworzenia informacji:2018-08-07
Data udostępnienia informacji:2018-08-07