Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o naborze lekarzy sądowych


Sąd Okręgowy w Lublinie poszukuje kandydatów do wykonywania czynności lekarza sądowego uprawnionego do wystawiania zaświadczeń, potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawiania się uczestników postępowania z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego na obszarze Sądu Okręgowego w Lublinie.

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849 ze zm.) lekarz sądowy:

wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawiania się na wezwanie lub zawiadomienie „organu uprawnionego” (sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne),
z powodu choroby „uczestników postępowania” (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania*), na obszarze właściwości Sądu Okręgo-wego w Lublinie.
* nie dotyczy osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Lekarzem sądowym może zostać osoba, która:
- ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- ma nieposzlakowaną opinię;
- uzyskała rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
- ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Swoją kandydaturę do pełnienia funkcji lekarza sądowego osoba spełniająca powyższe warunki winna zgłosić Okręgowej Radzie Lekarskiej przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie, która wraz z reko-mendacją - przekaże listę nazwisk Prezesowi Sądu Okręgowego w Lublinie.
Z kandydatem do tej funkcji umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego podpisuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, który przed jej zawarciem zasięga informacji - o kandydacie na lekarza sądowego - z Krajowego Rejestru Karnego.

NALEŻNOŚCI LEKARZA SĄDOWEGO:
Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł., wypłacane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, po nadesłaniu zestawienia wystawionych zaświadczeń, za każdy miesiąc kalendarzowy.
REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE LEKARZY SĄDOWYCH:
1) przepisy regulujące status i czynności lekarza sądowego:
-  Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849 z 2007 r. z późn. zm.)
-  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 14 poz. 86 z 2008 r. z późn. zm.).
2) przepisy dotyczące wynagrodzeń lekarzy sądowych:
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przy-sługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów do-jazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń ( t.j. Dz. U. Nr 467 z 2013 r., z późn. zm.).
Bliższych informacji udziela Oddział Administracyjny Sądu Okręgowego w Lublinie - tel. 81 46 01 005.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Monika Nowak
Data wytworzenia informacji: 2017-12-04
Data udostępnienia informacji: 2017-12-04