Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie Nr Adm. 0 – 85/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 2 października 2012 r.


Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 33/2012 na niżej wymienione stanowisko:

1 etat w Oddziale Informatycznym – stażysta -  informatyk

Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku pracy to między innymi:

 1. pełna obsługa informatyczna wydziałów i oddziałów w sądzie,
 2. administrowanie systemami operacyjnymi działającymi na stacjach roboczych,
 3. zarządzanie, konserwacja i nadzór nad oprogramowaniem specjalistycznym i ogólno-biurowym;

wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego stopnia – kierunkowego,

wymagania dodatkowe (preferowane):

 • bardzo dobra znajomość z zakresu administracji systemami z rodziny UNIX (FreeBSD) oraz MS Windows Server (2003/2008),
 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa serwerów, sieci i usług/aplikacji; licencjonowania produktów Microsoft; Active Directory; systemów operacyjnych desktop MS (Windows XP i Windows7),
 • biegła znajomość zagadnień sieciowych (LAN, WAN, routinf, switching, VLAN, TCP/IP, Ethernet),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych,
 • wiedza ogólna i kultura osobista,
 • motywacja do rozwoju,
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,
 • zdolności analityczne;

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia – kierunkowych
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia kandydata

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie lub w  Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie ul.  Krakowskie Przedmieście 43  do dnia 31 października 2012 r. (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie:

 • pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.


Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2008 Nr 21, poz. 129), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Przewidywany termin zatrudnienia: listopad 2012 r.

Sposób informowania:

 1. informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, 47, Plac Czechowicza 1,
 2. dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050.

 


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Agnieszka Bogacz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2012-10-03
Data udostępnienia informacji: 2012-10-03
Data zarchiwizowania informacji: 2013-03-20