Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Postępowanie konkursowe na opracowanie koreferatu


Postępowanie konkursowe na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 z możliwością odwołania postępowania przez Zamawiającego oraz nie zawarcia umowy przez Zamawiającego pomimo wyboru oferty

(Regulamin zawierający zaproszenie do składania ofert)

I. Informacje o Zamawiającym

Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
REGON:000322956
NIP: 712-19-34-656
tel./fax: ( 81) 46 01 042        
e-mail: mkuprianowicz@lublin.so.gov.pl
           emarciniak@lublin.so.gov.pl
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
Godziny pracy kasy:
- poniedziałki  9.00-17.00
- pozostałe dni tygodnia  9.00-14.00
Numer konta bankowego: 17 1130 1206 0028 9102 8420 0002 

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania konkursowego jest:
1. opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, w skład której wchodzą:
A. PROJEKTY  BUDOWLANE:

 • Projekt architektoniczno-budowlany remontu budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – część 1 i 2
 • Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Branża sanitarna – Etap I, II, III (węzeł cieplny)
 • Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Branża sanitarna – Instalacja wewnętrzna gazu GZ-50
 • Projekt budowlany rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Sieci zewnętrzna


B. PROJEKTY WYKONAWCZE:

 • Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Architektura – etap I (w tym patio), etap II
 • Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie  - Etap I i II + patio - Konstrukcja
 • Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Branża elektryczna  – Etap I (w tym patio), etap II
 • Układ pomiarowy półpośredni (budynek zabytkowy)
 • Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Teletechnika  – Etap I (w tym patio), etap II
 • Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Branża sanitarna  – Etap I, II i patio
 • Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Branża sanitarna – Węzeł cieplny
 • Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Branża sanitarna – Instalacja c.o. i c.t.
 • Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie – Sieci zewnętrzne
 • Informacja wizualna
 • Aranżacja holu głównego, patio i czytelni akt


C. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D. PRZEDMIARY ROBÓT:
E. KOSZTORYSY INWESTORSKIE:
F. ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (ZZK)

W/w dokumentacja- do wglądu w Oddziale Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43, pok. 13 w godzinach  8ºº ÷ 15ºº.

2. W dniu przekazania Wykonawcy w/w dokumentacji Zamawiający przekaże również:

 • Ekspertyzę w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków Sądu Okręgowego w Lublinie
 • Postanowienie L.K.W.P.S.P. w Lublinie nr WZ-5595/42.4/11
 • Postanowienie L.K.W.P.S.P. w Lublinie nr WZ-5595/42.5/11
 • Postanowienie L.K.W.P.S.P. w Lublinie nr WZ-5595/42.6/11

3. Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz wiedzy technicznej, mając na uwadze:

 • zgodność projektów wykonawczych z projektem budowlanym;
 • zgodność ocenianej dokumentacji z: rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z póżn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z poźń zm.) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późń zm.), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719), obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo budowlane oraz innymi przepisami obowiązującymi przy sporządzaniu danego dokumentu oraz warunkami technicznymi i Polskimi Normami;
 • kompletność dokumentacji projektowo – kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
 • jakość przyjętych rozwiązań technicznych;
 • funkcjonalność rozwiązań projektowych;
 • uwarunkowania wykonawcze, eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz bezpieczeństwa osób;
 • ekonomikę przyjętych rozwiązań technicznych, a w szczególności relację cen do jakości proponowanych materiałów i urządzeń.


4. Wykonawca dokona wnikliwej weryfikację specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również sprawdzi prawidłowość wykonania przedmiarów robót, z uwzględnieniem wszystkich prac potrzebnych do realizacji zadania, a następnie sporządzonych na ich podstawie kosztorysów inwestorskich oraz sprawdzi zgodność projektu wykonawczego z zatwierdzonym projektem budowlanym.
5. Istotne elementy dokumentacji projektowej:
Powierzchnia użytkowa – 4.923,4 m2, kubatura – 22.802,9 m3

III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga, aby Oferent wykazał się praktyką przy sporządzaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem dokumentacji, dla której opracowanie koreferatu jest przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, z podaniem jej wartości, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających jej należyte wykonanie (minimum 1 taka dokumentacja kompleksowa).
Wzór oświadczenia zawiera Załącznik Nr 2.
2. Oferent przedstawi Zamawiającemu skład zespołu opracowującego koreferat (koreferenci), w następujących branżach:

 • architektonicznej;
 • konstrukcyjno-budowlanej;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych
 • kosztorysowania

wg Załącznika Nr 3.
Każdy z członków zespołu (za wyjątkiem specjalistów od kosztorysowania) powinien posiadać uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności – bez ograniczeń oraz należeć do do okręgowej izby samorządu zawodowego.

IV Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin opracowania koreferatu – 60 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w punkcie II ust 1.

V. Opis sposobu przygotowania ofert i wymagane dokumenty

1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo zaświadczeniem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub udzielonym pełnomocnictwem.
2. Oferta powinna być rzetelna, kompletna i odpowiadać wszystkim warunkom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę.
3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1;
b) Oświadczenie w przedmiocie, o którym mowa w pkt III.1 – w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 2 wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usług (np. referencje)
c) Wykaz, o którym mowa w pkt III.2 – w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 3,
d) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e) w przypadku pełnomocnictwa – pełnomocnictwo sporządzone w języku polskim i podpisane (imieniem i nazwiskiem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenia o wpisie do CEIDG (jeżeli dotyczy).
z zastrzeżeniem, że:

 • wymieniony  w ust. 3 w pkt d) dokument:
  - w odniesieniu do odpisu z rejestru przedsiębiorców z KRS  - powinien mieć formę  oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, albo stanowić informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS zgodnie z art. 4 ust. 4 a ustawy z dnia o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)
  - w odniesieniu do zaświadczenia z CEDIG - powinien mieć formę  - wydruku ze strony internetowej CEIDG, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (t.j. Dz. U. z dnia z 2010 r. Nr 220 z późn. zm.)
 • wymienione w ust. 3 w pkt. a), b), c) i e) dokumenty należy złożyć w formie oryginału. 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego z dopiskiem:

"OFERTA W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA OPRACOWANIE KOREFERATU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 43
NIE OTWIERAĆ PRZED: 11.02.2013 R. GODZINĄ 11:30"

  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie na miejsce składania lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób.

5. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wyznaczonym na składanie ofert, zostaną odesłane bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego. 

VI. Kryteria oceny ofert 
  
1. Jako kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową brutto, przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%.
2. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który zaoferuje najniższą cenę, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich innych wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu, a w przypadku uchylenia się tego Oferenta od zawarcia umowy – następnemu w kolejności oferującemu najniższą cenę.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów postępowania konkursowego, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Zamawiający ma prawo wzywać Oferentów wielokrotnie do czasu złożenia przez nich różnych cenowo ofert. Brak złożenia oferty dodatkowej w terminie jest równoznaczny z oświadczeniem o utrzymaniu dotychczasowej ceny oferty.

 VII. Termin związania ofertą.

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Termin, do którego Oferenci będą związani złożoną ofertą ustala się na 90 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00  zł (słownie jeden tysiąc zł 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 11.02.2013 r. do godziny 11:00 z zastrzeżeniem, że kwota wadium powinna znaleźć się na koncie Zamawiającego do określonego wyżej dnia i godziny, pod rygorem odrzucenia oferty. 
3. Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego z dopiskiem: Wadium w postępowaniu konkursowym na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku sądu okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43
4. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy z Oferentem, o którym mowa odpowiednio w pkt VI ust. 2 albo po odwołaniu postępowania.
5. W przypadku uchylania się przez Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą od zawarcia umowy, Zamawiający zatrzyma wadium tytułem należnego mu zryczałtowanego odszkodowania.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać  w Oddziale Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Lublinie (pok. Nr 13) albo przesłać pocztą (firmą kurierską) na adres wskazany przez Zamawiającego w punkcie I.
2. Termin składania ofert upływa dnia 11.02.2013 r. o godzinie 11:00
3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Sali 10 w dniu 11.20.2013 r. o godzinie 11:00
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Oferty nie spełniające wymogów określonych w postępowaniu będą odrzucane.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Oferent przedstawia cenę brutto za wykonanie przedmiotu objętego postępowaniem konkursowym. Podana cena jest ceną ryczałtową.
2. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy najmu.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Oferentów, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Uczestnika,  którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Uczestników, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej.
3. Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w odrębnym piśmie.
4. W przypadku nie podpisania Umowy przez wybranego oferenta w terminie określonym w pkt 2, zostanie wybrana kolejna oferta o największej liczbie punktów.

XII. Postanowienia końcowe.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie konkursowym, o którym mowa w Kodeksie cywilnym z  dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.  Nr 16, poz. 93).
2. Do przedmiotowego postępowania konkursowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
3. Zamawiający zastrzega:
a) możliwość odwołania niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny,
b) możliwość nie zawierania umowy pomimo wyboru najkorzystniejszej oferty  w przypadku, gdy w planie finansowym Zamawiającego na rok 2013 nie zostaną przyznane środki w celu realizacji umowy, której dotyczy niniejsze postępowanie konkursowe.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Oferent nie będzie mógł dochodzić jakichkolwiek roszczeń z tytułu przystąpienia do niniejszego konkursu, w tym odszkodowawczych z tytułu sporządzenia oferty lub o zawarcie niniejszej umowy.

5.  Sądem właściwym dla rozpoznawania wszelkich sporów wynikających z niniejszego postępowania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Załącznikami do niniejszego Zaproszenia są:

 • załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie w przedmiocie, o którym mowa w pkt III.1
 • załącznik nr 3 - Wykaz o którym mowa w pkt III.2
 • załącznik nr 4 – wzór umowy

Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Maria Kuprianowicz
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2013-01-17
Data udostępnienia informacji: 2013-01-17
Data zarchiwizowania informacji: 2013-02-20
 
Opis pliku:Formularz oferowy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji:2013-01-17
Data udostępnienia informacji:2013-01-17
Opis pliku:Oświadczenie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji:2013-01-17
Data udostępnienia informacji:2013-01-17
Opis pliku:Wykaz członków zespołu (koreferentów) opracowującego koreferat ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji:2013-01-17
Data udostępnienia informacji:2013-01-17
Opis pliku:Umowa ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji:2013-01-17
Data udostępnienia informacji:2013-01-17
Opis pliku:Załącznik nr 1 do umowy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji:2013-01-17
Data udostępnienia informacji:2013-01-17
Opis pliku:Załącznik nr 2 do umowy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji:2013-01-17
Data udostępnienia informacji:2013-01-17