Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zmiana regulaminu na Postępowania konkursowe na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo–kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43


W związku ze zmianą okoliczności leżących u podstaw Postępowania konkursowego na opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo – kosztowej na rozbudowę i przebudowę części budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 z możliwością odwołania postępowania przez Zamawiającego oraz nie zawarcia umowy przez Zamawiającego pomimo wyboru oferty (Regulamin zawierający zaproszenie do składania ofert), niniejszym:

1. wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu:

A)    Zmienia się następujące punkty Regulaminu poprzez nadanie im następującego brzmienia:

III ust. 4.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego z dopiskiem:


"OFERTA W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA OPRACOWANIE KOREFERATU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTOWEJ
NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ CZĘŚCI BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO
W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 43
NIE OTWIERAĆ PRZED: 12.02.2013 R. GODZINĄ 1130"


      Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie doręczenie w terminie na miejsce składania lub wcześniejsze otwarcie ofert oznaczonych w inny sposób.

IV.    
Wymagany termin opracowania koreferatu – 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w punkcie II ust 1.


VIII ust. 1.
1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12.02.2013 r. do godziny 11ºº z zastrzeżeniem, że kwota wadium powinna znaleźć się na koncie Zamawiającego do określonego wyżej dnia i godziny, pod rygorem odrzucenia oferty. 

IX.  ust. 1 do 3
1. Oferty należy składać  w Oddziale Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego w Lublinie (pok. Nr 13) albo przesłać pocztą (firmą kurierską) na adres wskazany przez Zamawiającego w punkcie I.
2. Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2013 r. o godzinie 11ºº.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Sali 10 w dniu 12.02.2013 r. o godzinie 11³º


B)    Zmienia się § 3 ust. 1 Załącznika Nr 4 – poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
1.    Wymagany termin opracowania koreferatu – 30 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w §1 ust. 1.


2.Zmieniony Regulamin publikuje się w brzmieniu zmienionym.

3.Oferenci, którzy złożyli oferty z uwzględnieniem dotychczasowego brzmienia Regulaminu:

A.    W przypadku woli zmiany oferty już złożonej (przesłanej do Zamawiającego) – winni sporządzić nową ofertę lub przesłać nowy formularz ofertowy;
B.    W przypadku woli wycofania oferty już złożonej (przesłanej do Zamawiającego) – winni wycofać ofertę i złożyć wniosek o zwrot wadium jeżeli zostało wpłacone;
C.    W przypadku woli podtrzymania oferty już złożonej (przesłanej do Zamawiającego) – winni złożyć oświadczenie woli, że utrzymują dotychczasową ofertę pomimo zmian Regulaminu zawierającego zaproszenie do składania ofert.

4.Przedłuża się termin składania ofert. Złożenia wadium i otwarcia ofert zgodnie z pkt 1 A).


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Maria Kuprianowicz
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2013-02-07
Data udostępnienia informacji: 2013-02-07
Data zarchiwizowania informacji: 2013-02-20
 
Opis pliku:Konkurs na koreferat 01.2013 zmieniony ikona
Plik zamieścił:Łukasz Głaz
Plik wytworzył:Maria Kuprianowicz
Data wytworzenia informacji:2013-02-07
Data udostępnienia informacji:2013-02-07