Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 marca 2009 r. o konkursie na staż urzędniczy


Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie, 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43a na wolne stanowisko  - w wymiarze pełnego etatu.

Sygnatura konkursu Kd. 100-362/09

zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to między innymi:

 1. Wykonywanie czynności biurowych - związanych z obiegiem korespondencji.
 2. Protokołowanie na rozprawach.
 3. Wykonywanie wydanych postanowień i zarządzeń.
 4. Sporządzanie odpisów wyroków i postanowień.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika Sekretariatu.


Na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która spełnia wymogi określone w art. 2 pkt. 1-6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury:

wymagania niezbędne:

 • wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.)tj.:
 1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. o nieposzlakowanej opinii,
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
 6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku w sądzie lub w prokuraturze.


wymagania dodatkowe (preferowane)

 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • znajomość techniki pracy biurowej;
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie.


wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum 1 stopnia;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie;
 • kserokopia dokumentu potwierdzająca znajomość obsługi komputera (w miarę posiadania);
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Dokumenty należy składać w Oddziale Kadr w Sądzie Okręgowym w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43a do dnia 6 kwietnia 2009 r. do godz. 1530 (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty złożone po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Kadr tel: 081 53 59 129.

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez
Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie:

•    pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
•    drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
•    trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia: maj 2009  r.

Dokument wpisał:
Dokument wytworzył:
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30
Data zarchiwizowania informacji: 2009-06-26