Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 19 lutego w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Sygn. konkursu: Kd 100-190/09

 

I

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza nabór na cztery wolne stanowiska asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

II

Kandydaci muszą spełniać wymagania wynikające z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Dz.U. Nr 26 poz. 157)

Na stanowisko asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata,
 5. zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.

 

III

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2009 r., o godz. 11.00 w Dużej Sali Konferencyjnej im. B. Sekutowicza w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a.

 

IV

Warunkiem ubiegania się o udział w konkursie jest złożenie przez kandydata w terminie do dnia 20 marca 2009 roku zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu, do którego należy dołączyć:

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim,
 4. zaświadczeń o spełnianiu wymogów określonych w art. 155§ 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Dz.U. Nr 26 poz. 157)
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

V

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentów w formacie Word, Excel, znajomość aplikacji Lex;
 2. wysoka kultura osobista,

 

VI

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentacją należy składać bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie w Oddziale Kadr, lub nadać drogą pocztową na adres Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a 20 -076 Lublin. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Ostateczna lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej sądu (www.so.lublin.pl), BIP oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Lublinie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 43A, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem konkursu.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

 


Dokument wpisał:
Dokument wytworzył:
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2009-02-19
Data udostępnienia informacji: 2009-02-19
Data zarchiwizowania informacji: 2009-06-26