Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Ogłaszam w Sądzie Okręgowym w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 -  konkurs o sygnaturze Kd. 111 – 29/2011 mający na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków na samodzielnym stanowisku Głównego Księgowego.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami uregulowanymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów … (Dz. U. z 2008, Nr 21, poz. 129).
Konkurs przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych,
 2. etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
 3. etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i wiedzę kandydata.

Ilość wolnych stanowisk: jedno stanowisko

Przewidywany rodzaj zatrudnienia – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny i czas określony z perspektywą przedłużenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Zatrudnienie nastąpi od miesiąca października 2011 r.

Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w gmachu Sądu Okręgowego w Lublinie, nadto w siedzibie Urzędu Pracy w Lublinie i Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

Wymagania formalne dla kandydata ubiegającego się o pracę na stanowisku głównego księgowego określone są w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009,  Nr 157, poz. 1240), oraz wymagania dla osoby zatrudnionej na stanowisku urzędniczym w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 98.162 poz. 1125 z późn. zm)

Głównym księgowym może być osoba, która (wymaganie niezbędne):

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 3. spełnia jeden z poniższych warunków:
  - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
  - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  - posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 5. na dzień złożenia wniosku nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2005 r. nr 14 poz. 114).
 6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 7. ma nieposzlakowaną opinię.
 8. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 10. posiada biegłą znajomość pakietu MS OFFICE, oraz programów księgowych.
 11. posiada znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.
 12. posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Wymagania dodatkowe:

 1. 2 letnia praktyka na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w księgowości.
 2. znajomość zagadnień rachunkowości jednostek budżetowych, znajomość i obsługa bankowości elektronicznej.
 3. wysoki poziom wiedzy ogólnej.
 4. dodatkowo pożądane jest posiadanie przez kandydata: zdolności analitycznych, kreatywności, komunikatywności, odporności na stres, wysoki poziom kultury osobistej, oraz umiejętności pracy w zespole.

Główne obowiązki i czynności głównego księgowego między innymi:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • prowadzenie gospodarki finansowej sądu polegającej min. na wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi; opracowywaniu budżetu Sądu – planu finansowego i wykonywaniu tego budżetu;
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej miesięcznej, kwartalnej, rocznej;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości, gospodarki kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 • organizacja i nadzór nad  pracą zespołu księgowego.


Wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej sygnatura konkursu Kd. 111 – 29/2011

 • odręczne podanie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji oraz numerem telefonu kontaktowego;
 • życiorys (CV) wraz z podpisaną klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”;
 • odpis dyplomu stwierdzającego poziom wykształcenia;
 • oświadczenia zgodne z treścią pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 i 10  wymagań niezbędnych;
 • oświadczenie zgodne z treścią pkt 1 wymagań dodatkowych;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;
 • nadto pożądane jest złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji, w miarę posiadania świadectw ukończonych kursów.


Oferty wraz z załącznikami wymienionymi powyżej prosimy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2011 r. do Sądu Okręgowego w Lublinie, 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a, Oddział Kadr pokój Nr 27, bądź drogą pocztową z zaznaczeniem sygnatury konkursu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszych etapów konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2011 r.

Sprawdzian umiejętności i rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a.

Zawiadomienie kandydatów o terminach przeprowadzenia etapu drugiego i trzeciego odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Dodatkowych informacji udziela:
Główny Księgowy Sądu Okręgowego w Lublinie tej. 81- 53-59-147


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Agnieszka Bogacz
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2011-07-12
Data udostępnienia informacji: 2011-07-12
Data zarchiwizowania informacji: 2012-01-02