Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat z dnia 18 maja roku w sprawie egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie


Ogłaszam nabór na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, na zasadzie egzaminu konkursowego. Konkurs zarejestrowany jest pod sygnaturą Kd. 103 – 53/2011.

Termin konkursu dla kandydatów na aplikację kuratorską ustalam na dzień:

–    część pisemna – 27 czerwca 2011 r. – godz. 9:00
–    część ustna – o terminie i miejscu egzaminu ustnego kandydaci zostaną poinformowani w dniu egzaminu pisemnego.

Osoby zakwalifikowane do części pisemnej, o godzinie i miejscu egzaminu zostaną powiadomione odrębnym komunikatem.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie oraz opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie http://lublin.so.gov.pl


Limit przyjęć na aplikację kuratorską:
– w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim - 1 miejsce


Zgłoszenia kandydatów na aplikantów przyjmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 – w terminie do dnia 6 czerwca 2011 r.
Zgłoszenie powinno zawierać sygnaturę konkursu.

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone kandydatom.

Stosownie do postanowień art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2010 r. o kuratorach sądo-wych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
  4. ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicznych, socjologicznych lub prawnych oraz inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowez zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej.

I etap – Kurator Okręgowy dokona wstępnej kwalifikacji złożonych podań pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata;
II etap – powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Komisja Konkursowa złożona z pięciu osób przeprowadzi egzamin konkursowy i sporządzi protokół z jego przebiegu.

Konkurs obejmie sprawdzian wiadomości z zakresu Ustawy o kuratorach sądowych, Kodeksu etyki kuratora, Konstytucji RP i wiedzy ogólnej.

Kandydaci na aplikantów – przed przystąpieniem do egzaminu konkursowego – składają następujące dokumenty:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego;
  2. własnoręcznie napisany życiorys;
  3. kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów, których wymóg określa ustawa;
  4. oświadczenie, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na aplikację nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skar-bowe;
  5. oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 926 z późn. zm.).


Informacji w sprawie naboru na aplikację kuratorską udziela Sekretariat Kuratora Okręgowego w Lublinie pod numerem telefonu +48 81 53-59-486.


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Agnieszka Bogacz
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2011-05-18
Data udostępnienia informacji: 2011-05-18
Data zarchiwizowania informacji: 2012-01-02
 
Opis pliku:Regulamin konkursu ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Ławnik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2011-05-18
Data udostępnienia informacji:2011-05-18