Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Scenariusz spotkania informacyjnego dotyczącego mediacji


Scenariusz spotkania informacyjnego dotyczącego mediacji prowadzonego w trybie art. 183 8 § 4 K.p.c. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r.)

I. Cele:
• zapoznanie stron z możliwościami zakończenia postępowania w drodze polubownej, w szczególności z wykorzystaniem mediacji (zawarcie ugody sądowej lub przed mediatorem);
• zaprezentowanie stronom korzyści wynikających z polubownego rozwiązania sporu (m. in. oszczędności czasu i kosztów, w szczególności zwrot całości opłaty sądowej)
• zachęcenie do skorzystania z mediacji;
• przekazanie konkretnej informacji, jak skontaktować się z mediatorem;
• udzielenie odpowiedzi na pytania stron.

Czas: ok. 10 minut

II. Uczestnicy :
• strony postępowania wezwane do osobistego stawiennictwa (bez pełnomocników lub z pełnomocnikami), pełnomocnicy powinni zostać zawiadomieni o terminie;
• ew. inne osoby zainteresowane (spotkanie mediacyjne nie jest niejawne, przekazywane są na nim informacje natury ogólnej, strony nie przedstawiają stanowiska w konkretnej sprawie, możliwe jest organizowanie spotkań grupowych, istotny jest walor edukacyjny spotkań)
Prowadzący spotkanie informacyjne: sędzia prowadzący daną sprawę, sędzia nie prowadzący danej sprawy, asesor sądowy, referendarz sądowy, urzędnik sądowy, asystent sędziego albo stały mediator.

III. Warunki organizacyjne :
• w budynku sądowym: specjalnie przygotowane pomieszczenie lub sala rozpraw;
• poza budynkiem sądowym – pomieszczenie udostępniane przez ośrodek mediacyjny, w którym będzie znajdował się stół, krzesła oraz materiały piśmiennicze (kartki oraz długopisy), zapewnienie uczestnikom komfortu swobodnej rozmowy.

IV. Materiały pomocnicze :
• listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe lub uczelnie;
• lista stałych mediatorów;
• ulotki sądu zawierające podstawowe informacje o mediacji;
• materiały informacyjne ośrodków mediacyjnych oraz mediatorów.

V. Przebieg spotkania :
Prowadzący spotkanie przedstawia jego uczestnikom istotę mediacji odwołując się do jej definicji, przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy postępowaniem mediacyjnym a sądowym.
Prezentuje główne zasady mediacji :
1. dobrowolność
2. poufność
3. neutralność i bezstronność mediatora

Przestawia atuty postępowania mediacyjnego, w szczególności.:
• oszczędność czasu i kosztów – postępowanie jest krótsze od procesu sądowego, strony nie ponoszą kosztów świadków, biegłych oraz własnego uczestnictwa w procesie;
• zachęty finansowe, np.: zwrot całości opłaty sądowej po zawarciu ugody przed rozpoczęciem rozprawy;
• wpływ stron na rozwiązanie sporu, możliwość dopasowania warunków porozumienia do oczekiwań stron;
• zalety kompromisowego rozwiązania sporu – możliwość pojednania stron oraz zachowania dobrych relacji;
• odformalizowana procedura- możliwość wyboru mediatora, czasu i miejsca mediacji, a także wycofania się z mediacji na każdym jej etapie;
• skutki ugody po zatwierdzeniu przez sąd (zrównane z wyrokiem sądowym), możliwość prowadzenia egzekucji.
Gdy strony wyrażą zgodę na mediację:
1. gdy prowadzącym spotkanie jest sędzia referent:
• pomaga stronom dokonać wyboru mediatora (z list stałych mediatorów lub ośrodków mediacyjnych), wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji;
2. gdy prowadzącym jest stały mediator, sędzia nie prowadzący danej sprawy, referendarz sądowy, urzędnik sądowy lub asystent sędziego:
• pomaga stronom dokonać wyboru mediatora (z list stałych mediatorów lub ośrodków mediacyjnych), pomaga stronom sporządzić wniosek o skierowanie sprawy do mediacji (wniosek przekazuje do sądu wraz z notatką ze spotkania informacyjnego) lub informuje sąd o zgodzie stron na mediację w notatce ze spotkania informacyjnego.

VI. Dodatkowe uwagi dotyczące spotkania informacyjnego:
• akt sprawy nie przedkłada się;
• strony nie prezentują swojego stanowiska w sprawie;
• ze spotkania sporządza się notatkę urzędowa zawierającą informacje o stawiennictwie stron, do której dołącza się zwrotne poświadczenia odbioru wezwania oraz pisma przedłożone przez strony (protokołu nie sporządza się). Notatkę z załącznikami dołącza się do akt sprawy. Notatka może zawierać informacje o zgodzie stron na mediację, nie może zawierać stanowisk ani wypowiedzi stron;
• nie sporządza się wokandy.

 


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Eleonora Porębiak-Tymecka
Dokument zarchiwizował: Maciej Mazurek
Data wytworzenia informacji: 2017-03-10
Data udostępnienia informacji: 2017-03-10
Data zarchiwizowania informacji: 2018-06-11
 
Opis pliku:Wzór notatki urzędowej ze spotkania informacyjnego/posiedzenia dotyczącego mediacji ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Eleonora Porębiak-Tymecka
Data wytworzenia informacji:2017-03-10
Data udostępnienia informacji:2017-03-10