Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2010 r. o konkursie na staż urzędniczy


Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie, 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43a na dwa zwalniające się stanowiska  - w wymiarze pełnego etatu.

Sygnatura konkursu Kd. 111 – 64/2010


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to między innymi:
1. wykonywanie czynności biurowych - związanych z obiegiem korespondencji,
2. protokołowanie na rozprawach,
3. wykonywanie wydanych postanowień i zarządzeń,
4. sporządzanie odpisów wyroków i postanowień,
5. przygotowanie akt do archiwizacji,
6. prowadzenie urządzeń ewidencyjnych tj. wykazy, kontrolki, skorowidze alfabetyczno - numerowe, rejestry pism przychodzących i wychodzących,
7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika Sekretariatu.

Na staż urzędniczy może być przyjęta osoba, która spełnia wymogi określone w art. 2 pkt. 1 - 6 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury:

wymagania niezbędne:
•    wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.)tj.:
    1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
    2) o nieposzlakowanej opinii,
    3) która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
    4) przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
    5) która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
    6) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku w sądzie lub w prokuraturze.

Od kandydatów podczas przebiegu III etapu konkursu wymagana będzie:
1) znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. nr 162 poz. 1125 z późn. zm) o pracownikach sądów i prokuratury,
2) znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. –Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 38 poz. 249).
3) Ogólna znajomość struktury sądownictwa powszechnego


wymagania dodatkowe (preferowane)
•    dobra znajomość obsługi komputera  (pakietu MS Office – Word, Excel, Power Point)
•    znajomość techniki pracy biurowej;
•    umiejętność pracy zespołowej,
•    umiejętność komunikacji,
•    umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
•    chęć ciągłego rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
•    umiejętność planowania i organizacji własnej pracy
•    doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie.

wymagane dokumenty:
•    list motywacyjny;
•    kwestionariusz osobowy (druk do pobrania)
•    własnoręcznie napisany życiorys;
•    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum 1 stopnia;
•    kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie;
•    kserokopia dokumentu potwierdzająca znajomość obsługi komputera (w miarę posiadania);
•    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk do pobrania);
•    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
•    zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania)
•    oświadczenie o stanie zdrowia.

Dokumenty należy składać w Oddziale Kadr w Sądzie Okręgowym w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43a do dnia 31 grudnia 2010 r. do godz. 15:00 (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie:

•    pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
•    drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
•    trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2011 r.

Sposób informowania:
1)    nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem w/w konkursu, jak również po upływie terminu składania podań,
2)    wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały żadnym działaniom ze strony Sądu zmierzających do ich uzupełnienia czy wyjaśnienia,
3)    Osoby spełniające wymagania formalne o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu polegającego na praktycznym sprawdzeniu umiejętności o jego terminie, zostaną powiadomione poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.  
4)    osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu polegającego na rozmowie kwalifikacyjnej zostaną powiadomione o fakcie kwalifikacji i terminie trzeciego etapu w sposób jak w pkt wyżej         
5)    Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko  w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel.: +48 81 53-59-129, +48 81 53-20-912


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Agnieszka Bogacz
Dokument zarchiwizował: Grzegorz Ławnik
Data wytworzenia informacji: 2010-12-23
Data udostępnienia informacji: 2010-12-23
Data zarchiwizowania informacji: 2012-01-02
 
Opis pliku:Zarządzenie powołania komisji ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Ławnik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2010-12-23
Data udostępnienia informacji:2010-12-23
Opis pliku:stażysta oświadczenie ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Ławnik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2010-12-23
Data udostępnienia informacji:2010-12-23
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy - stażysta ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Ławnik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2010-12-23
Data udostępnienia informacji:2010-12-23