Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy - docelowo stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Lublinie


 

D Y R E K T O R

SĄDU OKRĘGOWEGO

w Lublinie

Lublin, 17 sierpnia  2017 r.

Nr D. Kd. 111 - 4/17

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na staż urzędniczy – docelowo stanowisko informatyka

 w Sądzie Okręgowym w Lublinie

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 4/17  na 1 stanowisko– stażysty - informatyka

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.      Wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych,

2.      Monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,

3.      Wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci, urządzeń sieci LAN oraz systemów informatycznych,

4.      Instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN, systemów informatycznych i aplikacji,

5.      Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej,

6.      Administrowanie specjalizowanym oprogramowaniem dla wydziałów sądów powszechnych w zakresie przydzielania uprawnień użytkownikom na podstawie wniosków przygotowanych przez osoby uprawnione,

7.      Ścisła współpraca z użytkownikami w zakresie obsługi systemów informatycznych wdrożonych w Sądzie Okręgowym w Lublinie (oprogramowanie wydziałowe, finansowo-księgowe, kadrowe)

8.      Zgłaszanie problemów technicznych i koordynowanie wsparcia z zakresu specjalizowanego oprogramowania dla wydziałów sądów powszechnych,

9.      Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

10.  Dokonywanie drobnych napraw oraz przekazywanie i odbiór sprzętu z serwisu                                    w przypadku awarii,

11.  Analiza istniejącej oraz tworzenie nowej dokumentacji technicznej,

12.  Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych,

13.  Współpraca z służbami informatycznymi innych jednostek sądownictwa powszechnego,wymagania niezbędne:


• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

• posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego informatycznego I stopniawymagania dodatkowe (preferowane):

·     
bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows XP/7/8 oraz pakietu MS Office;

·      znajomość zasad funkcjonowania sieci lokalnych i pracy w środowisku sieciowym (LAN/WAN);

·      znajomość systemów zabezpieczeń;

·      umiejętności serwisowania drukarek i sprzętu komputerowego oraz konfiguracji stacji roboczych;

·      znajomość języka angielskiego (czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej);

·      umiejętność współpracy w zespole;

·      umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów;

·      umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznym, zmiennym środowisku;

·      umiejętność planowania i organizowania własnej pracy

·      nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej;

·      niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

·      odporność na stres;

·      komunikatywność i zaangażowanie;


wymagane dokumenty:


• własnoręcznie podpisany list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
• własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
• własnoręcznie wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się                                o zatrudnienie),
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,  
• własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

· kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopniaDo wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń                          o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 25 sierpnia 2017 r.
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400 t.j.), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).

Przewidywany termin zatrudnienia:  październik 2017 r.

Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie
www.lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 i  47.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-222 lub 46-01-054.

 

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Renata Zalewska
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-17
Data udostępnienia informacji: 2017-08-17
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-27
 
Opis pliku:Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy - docelowo stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Lublinie ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2017-08-17
Data udostępnienia informacji:2017-08-17
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2017-08-25
Data udostępnienia informacji:2017-08-25