Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy - docelowo stanowisko informatyka p.o administratora systemów informatycznych w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Lublinie


 

D Y R E K T O R

SĄDU OKRĘGOWEGO

w Lublinie

Lublin, 17 sierpnia  2017 r.

Nr D. Kd. 111 - 5/17

 

Ogłoszenie

Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na staż urzędniczy – docelowo stanowisko informatyka p.o. administratora

systemów informatycznych w Oddziale Informatycznym

 w Sądzie Okręgowym w Lublinie

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

 

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 5/17  na 1 stanowisko – stażysty informatyka p.o. administratora systemów informatycznych.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

 

1.            Administrowanie systemami, bazami danych, programami, aplikacjami zainstalowanymi na serwerach oraz lokalną siecią komputerową oraz nadzór nad eksploatacją systemów;

2.            Wdrażanie i aktualizowanie procedur bezpieczeństwa informacji, czuwanie nad bezpieczeństwem przepływu informacji oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym pozyskaniem, w szczególności administracja bezpieczeństwem IT, ustawianie oraz monitorowanie zabezpieczeń na stacjach roboczych oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń;

3.            Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych;

4.            Analiza technicznych i organizacyjnych uwarunkowań mających wpływ na zarządzanie systemami informatycznymi, w których przetwarzane są dane osobowe, w tym identyfikowanie oraz analiza zagrożeń i ryzyka, na które może być narażone przetwarzanie danych osobowych                                w systemach informatycznych;

5.            Określanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia systemów informatycznych, z uwzględnieniem potrzeb kryptograficznej ochrony danych osobowych, w szczególności podczas ich przesyłania za pomocą urządzeń teletransmisji danych;

6.            Wykrywanie i właściwe reagowanie na przypadki naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym;

7.            Asystowanie i współpraca z zewnętrznymi specjalistami przy pracach instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych;

wymagania niezbędne:

1.            pełna zdolność do czynności prawnych,

2.             Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunkowe informatyczne,

3.            nieposzlakowana opinia,

4.            nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

5.            nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6.            posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7.            Co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku,

8.            Wysokie kwalifikacje w zakresie zarządzania systemami IT zgodnie z dobrymi praktykami zawartymi w ITIL,

9.            Bardzo dobra znajomość zagadnień administrowania wielofunkcyjnymi zaporami ogniowymi w których skład wchodzą takie elementy jak: filtr antyspamowy, sieciowy filtr antywirusowy, wykrywanie włamań, filtrowanie treści, routing, NAT i inne standardowe usługi sieciowe,

10.       Bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych LAN/WAN, m.in. protokołów drzewa rozpinającego, dynamicznych protokołów routingu,

11.       Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu technik, protokołów i procedur zapewniających wysoką dostępność usług,

12.       Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu administracji systemami z rodziny serwerowych Microsoft Windows Server,

13.       Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu administracji silnikami bazodanowymi i bazami danych z rodziny Microsoft SQL, MySQL, PostgreSQL,

14.       Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu administracji systemami z rodziny Linux i BSD,

15.       Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu administracji technologiami wirtualizacyjnymi typu VMware ESX/Hyper-V,

16.       Bardzo dobra znajomość zabezpieczeń systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego,

17.       Znajomość rozwiązań VoIP,

18.       Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,


wymagania dodatkowe (preferowane):

1.       Dyspozycyjność,

2.       zdolności analityczne,

3.       odporność na stres,

4.       rzetelność i komunikatywność,

5.       odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

6.       kreatywność i asertywność,

7.       wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

8.       umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,

9.       umiejętność pracy w zespole.

10.  Certyfikaty na poziomie CCNA,

11.  Certyfikat ITIL Fundation,

12.  Certyfikaty na poziomie MTA/MCSA.


wymagane dokumenty:

1.        podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu),

2.        własnoręcznie napisany i podpisany życiorys (CV),

3.        kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),

4.        własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

5.        własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6.        własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

7.        własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

8.        kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

9.        kserokopie wszystkich dokumentów potwierdzających ukończone kursy i posiadane umiejętności,

10.    kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego.Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia  25 sierpnia 2017  r.
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400 t.j.), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 października  2017 r.

Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie
www.lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w Głównej siedzibie Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Informatycznym – tel. 81 46-01-222.

 

 

 

 

 


Dokument wpisał: Renata Zalewska
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-17
Data udostępnienia informacji: 2017-08-17
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-11
 
Opis pliku:Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy - docelowo stanowisko informatyka p.o administratora systemów informatycznych w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Lublinie ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2017-08-17
Data udostępnienia informacji:2017-08-17