Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie w Oddziale Gospodarczym na stanowisku stażysty p. o. inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z dnia 5 kwietnia 2017 r.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okrę-gowym  w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 3/17  na stanowisko stażysty p. o. inspektora ds. bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Lublinie w wymiarze 0,75 etatu (docelowe stanowisko po odbytym stażu urzędniczym – inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej).

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy – podstawę działania stanowi art. 237 11 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109.09z 704 ze z,).

II.   Wymagania niezbędne dotyczące wszystkich kandydatów:
1. Wskazane w art. 2 pkt 1 - 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury ( Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1125  ze zmianami):
2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
5. Nieprowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
7. kwalifikacje i uprawnienia z zakresu bhp, określone w obowiązujących przepisach,
8. kwalifikacje i uprawnienia z zakresu p.poż określone w obowiązujących przepisach,
9. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa  i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10. uprawnienia do prowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych,

III.   Wymagania dodatkowe (preferowane):
1. minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w służbie bhp,
2. ukończone szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
3. znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie bhp i ochrony p.poż.,
4. znajomość obsługi komputera (środowisko Windows, MS Word, MS Excel),
5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
6. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji państwowej,
7. dobra organizacja i planowanie pracy własnej,
8. dyspozycyjność,
9. komunikatywność,
10. odporność na stres,
11. odpowiedzialność
12. rzetelność
13. samodzielność,
14. wysoka kultura osobista,
15. zaangażowanie.

IV.   Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na staż urzędniczy ze wskazaniem sygnatury konkursu;
2. własnoręcznie - odręcznie napisany i podpisany życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
4. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
5. dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie – w przypadku powoływania się na fakt posiadania takiego wykształcenia,
6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
10. Oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.
11. Odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach przydatnych przy wykonywaniu zadań na docelowo proponowanym stanowisku.

V.   Dodatkowe dokumenty:
1. Świadectwa pracy, opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

Dokumenty na konkurs należy składać w Sekretariacie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43, w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. osobiście lub drogą pocztową z zaznaczeniem na kopercie „konkurs”. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową,                      o terminie decyduje data stempla pocztowego.
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

VI. Zasady przeprowadzenia konkursu
Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:
• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Pierwszy etap polegać będzie na weryfikacji:
• czy kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania niezbędne,
• czy kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,
• czy wymagane dokumenty zostały złożone w wyznaczonym ogłoszeniem konkursowym miejscu i terminie.

Drugi etap konkursu polegać będzie na:
• Praktycznym sprawdzeniu umiejętności poprzez wykonanie jednakowego dla wszystkich kandydatów testu wiedzy. Kandydaci zostaną poproszeni o rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 10 pytań z zakresu ppoż.
• Pytania będą punktowane w skali 0 - 1, tzn. 1 pkt za prawidłową odpowiedź i 0 pkt za złą. Maksymalnie w tym zadaniu można otrzymać 20 pkt. Na wyżej opisane zadanie przewiduje się 30 minut.
• Do trzeciego etapu konkursu przechodzą osoby, które rozwiążą test na poziomie co najmniej 60%, czyli otrzymają co najmniej 12 pkt.

Trzeci etap konkursu polegać będzie na:
• Weryfikacji umiejętności kandydata dotyczących wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań, jakie wykonywane są na stanowisku pracy, którego dotyczy konkurs,  oraz na ocenie autopre-zentacji kandydata.
• W wyniku etapu trzeciego kandydat może otrzymać  0 – 10  punktów.

VII. Informacje dodatkowe
1) Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. 2014 poz. 400), oraz w oparciu o Regulamin przeprowa-dzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).
2) Przewidywany termin zatrudnienia:  maj 2017 r.
Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie http://lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 i  47.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Gospodarczym – tel. 81 46-01- 030.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2017-04-05
Data udostępnienia informacji: 2017-04-06
Data zarchiwizowania informacji: 2017-09-11
 
Opis pliku:Komunikat ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2017-04-05
Data udostępnienia informacji:2017-04-06
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2017-04-05
Data udostępnienia informacji:2017-04-06