Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Lublinie poszukuje kandydata na stanowisko pedagoga


Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, profilaktyki społecznej lub resocjalizacji
 2. co najmniej 3 letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą niedostosowana społecznie
 3. co najmniej 3 letni staż pracy opiniodawczej.

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w pracy w placówkach resocjalizacyjnych, diagnostyczno-opiniodawczych, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych
  znajomość problematyki poradnictwa rodzinnego, resocjalizacji
 2. komunikatywność
 3. umiejętność pracy w zespole
 4. biegła obsługa komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny (z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu
  kontaktowego), zawierający klauzulę o treści : „Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, póz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji"
 2. życiorys
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej
 5. kopia dowodu osobistego
 6. pisemne oświadczenie o niekaralności
 7. pisemne oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów w terminie do dnia 26 lutego 2010 r. na adres: Kierownik RODK w Lublinie, ul. Chopina 14, 20-023 Lublin lub o złożenie osobiście w sekretariacie RODK, II piętro pokój nr 57.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Jerzy Rodzik
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2010-01-22
Data udostępnienia informacji: 2010-01-25
Data zarchiwizowania informacji: 2010-10-11