Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie-konkurs na etat asystenta sędziego Kd.111-3-17


       

          P R E Z E S

SĄDU OKRĘGOWEGO

         w Lublinie

Lublin, dnia 02 marca 2017 r.

Nr Kd. 111 – 3/17

 

OGŁOSZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE

o konkursie na stanowisko asystenta sędziego

 

Na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia                14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013.1228) Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowy w Lublinie - na 3 wolne stanowiska asystenta sędziego.

 

 

Nazwa i adres sądu:

Sąd Okręgowy w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 43

20 – 076 Lublin

 

Oznaczenie konkursu: Kd. 111 – 3 /17

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 3 etaty

 

Termin przeprowadzenia konkursu:     04 kwietnia 2017 r. godz. 9:00

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

zostanie podane do wiadomości kandydatów w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu

 

WYMAGANIA:

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym  w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2016.2062)

Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4)  ukończył 24 lata.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 17 marca 2017 roku na Biurze Podawczym,  ul. Krakowskie Przedmieście 43 zaadresować - Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego” bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres wskazany wyżej.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1.     wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;

2.     własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3.     oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4.     oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo                    o ustroju sądów powszechnych, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5.     oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6.     1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7.     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8.     oświadczenie, że aplikującemu znana jest dyspozycja art. 233 kk i art. 270 kk oraz, że wszelkie oświadczenia i dokumenty złożone w toku niniejszego postępowania są zgodne   z prawdą i prawdziwe.

 

         Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego                w Lublinie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Uwaga:

W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby (osób) odbywających aplikacje radcowską lub adwokacją – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                          

 Lublin, dnia 02 marca 2017 roku

 


Dokument wpisał: Renata Zalewska
Dokument wytworzył: Jerzy Krzysztof Rodzik
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-02
Data udostępnienia informacji: 2017-03-02
Data zarchiwizowania informacji: 2017-06-06
 
Opis pliku:Ogłoszenie konkursu na etat asystenta sędziego Kd.111-3/17 ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Jerzy Krzysztof Rodzik
Data wytworzenia informacji:2017-03-02
Data udostępnienia informacji:2017-03-02
Opis pliku:Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Jerzy Krzysztof Rodzik
Data wytworzenia informacji:2017-03-03
Data udostępnienia informacji:2017-03-03