Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w LublinieD.Kd.111-2/16


 

D Y R E K T O R

SĄDU OKRĘGOWEGO

w Lublinie

 

Dnia 10 stycznia 2017 r.

Nr D. Kd. 111 – 2/16

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie w Oddziale Gospodarczym na stanowisku stażysty p. o. inspektora d. s zamówień publicznych

z dnia 10 stycznia 2017 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 2/17  na stanowisko – stażysty p.o. inspektora ds. zamówień publicznych                         w Oddziale Gospodarczym Sadu Okręgowego w Lublinie.

I. Zakres zadań wykonywanych na tym stanowiskm pracy to między innymi:

1)                Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2)                prowadzenie planowania w zakresie realizacji zakupów w oparciu o prawo zamówień publicznych we współpracy z oddziałami Sądu Okręgowego w Lublinie oraz sądów funkcjonalnych,

3)                przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przy udziale oddziałów merytorycznych Sądu Okręgowego w Lublinie,

4)                szacowanie wartości przedmiotu zamówienia w zakresie zgodności z odpowiednim Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych,

5)                określanie trybu postępowania adekwatnie do wartości przedmiotu zamówienia oraz przedmiotu zamówienia,

6)                opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

7)                sprawowanie kontroli nad opisem przedmiotu zamówienia,

8)                przygotowywania projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

9)                przyjmowanie ofert dotyczących zamówień publicznych

10)            przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w przedmiocie: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, rozstrzygnięcia postępowania, zatrzymania wadium, unieważnienia czynności,

11)            dokonywanie ogłoszeń związanych z postępowaniami w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przewidzianych przepisami prawa, w tym procedurami wewnętrznymi Zamawiającego,

12)            informowanie wykonawców w przypadkach przewidzianych przepisami prawa o czynnościach zamawiającego,

13)            wnioskowanie do Oddziału Finansowego o zwrot wadium wykonawcom w terminie umożliwiającym terminowy zwrot z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa,

14)            dokumentowanie podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

15)            czynny udział w pracach komisji przetargowej,

16)            prowadzenie ewidencji zamówień publicznych i umów,

17)            zawiadamianie w terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

18)            przygotowywanie propozycji i projektów rozwiązań organizacyjnych mających na celu usprawnienie procesu realizacji zamówień,

19)            prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych,

20)            przygotowywanie planów zamówień publicznych.

 

UWAGA: na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) pracownikowi zostaną powierzone obowiązki, o których powyżej.

 

II. Wymagania niezbędne:

1)      pełna zdolność do czynności prawnych;

2)      nieposzlakowana opinia;

3)      niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4)      brak postepowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

6)      ukończone wyższe studia prawnicze lub administracyjne w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,


III. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1)                dodatkowe wykształcenie w zakresie zamówień publicznych (studia podyplomowe, kursy certyfikowane, kursy)

2)                doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacja zamówień publicznych,

3)                umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne,

4)                umiejętność pracy w zespole,

5)                odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,

6)                odporność na stres,

7)                wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

 

IV. Wymagane dokumenty:

1)                podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu),

2)                własnoręcznie - odręcznie napisany i podpisany życiorys (CV)

3)                kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),

4)                dokumenty potwierdzające wykształcenie,

5)                 dokumenty potwierdzające dodatkowe wykształcenie – w przypadku powoływania się na fakt posiadania takiego wykształcenia

6)                dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacja zamówień publicznych - w przypadku powoływania się na fakt posiadania takiego doświadczenia,

7)                własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)                własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9)                własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

10)            własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

V. Termin składania aplikacji

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego                       w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43a do dnia 18 stycznia 2017 r.(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

VI. Zasady przeprowadzenia konkursu

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:
• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Pierwszy etap polegać będzie na weryfikacji:

·                    czy kandydat spełnia określone w ogłoszeniu wymagania niezbędne,

·                    czy kandydat złożył wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia,

·                    czy wymagane dokumenty zostały złożone w wyznaczonym ogłoszeniem konkursowym miejscu i terminie.

 

Drugi etap konkursu polegać będzie na:

·                    Praktycznym sprawdzeniu umiejętności poprzez wykonanie jednakowego dla wszystkich kandydatów testu wiedzy. Kandydaci zostaną poproszeni o rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

·                    Pytania będą punktowane w skali 0 - 1, tzn. 1 pkt za prawidłową odpowiedź i 0 pkt za złą. Maksymalnie w tym zadaniu można otrzymać 20 pkt. Na wyżej opisane zadanie przewiduje się 30 minut.

·                    Do trzeciego etapu konkursu przechodzą osoby, które rozwiążą test na poziomie co najmniej 60%, czyli otrzymają co najmniej 12 pkt.

 

Trzeci etap konkursu polegać będzie na:

Dokument wpisał: Renata Zalewska Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz Dokument zarchiwizował: Renata ZalewskaData wytworzenia informacji: 2017-01-11 Data udostępnienia informacji: 2017-01-11 Data zarchiwizowania informacji: 2017-04-21

 
Opis pliku:Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Sadzie Okręgowym w Lublinie D.Kd.111-2/16 ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2017-01-11
Data udostępnienia informacji:2017-01-11
Opis pliku:kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2017-01-11
Data udostępnienia informacji:2017-01-11