Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na umowę na staż urzędniczy w Sądzie Okregowym w Lublinie


 

D Y R E K T O R

SĄDU OKRĘGOWEGO

w Lublinie

Dnia  3 stycznia 2017 r.

Nr D. Kd. 111 - 1/17

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na umowę na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie

 z dnia  23 stycznia 2017 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem D. Kd. 111 – 1/17  na 1 stanowisko – stażysty

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:


1. obsługa referatu sędziego (wykonywanie decyzji sędziego wydawanych w toku posiedzenia i na posiedzeniu niejawnym)
2. protokołowanie na rozprawach.
3. kierowanie do oddziału finansowego rachunków biegłych,  adwokatów, świadków dołączonych do akt sprawy.

4. sporządzanie wezwań i zawiadomień w sprawach odroczonych na kolejny termin, przygotowywanie pism do wysłania i dokonywanie adnotacji o wykonanych czynnościach, porządkowanie dokumentów włączonych do akt i numerowanie kart,
5. wykonywanie innych czynności związanych z pracą sekretariatu zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika Sekretariatu;

wymagania niezbędne:


• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

wymagania dodatkowe (preferowane):

• posiadanie wykształcenia średniego,
• umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym umiejętność biegłego pisania na komputerze,
• znajomość programów i technik biurowych,
• umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole,
• doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie,
• odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
• odporność na stres,
• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

wymagane dokumenty:


• podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
• własnoręcznie - odręcznie napisany i podpisany życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń                          o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43a do dnia  

13 stycznia  2017 r.
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy

w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400 t.j.), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie    (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).

Przewidywany termin zatrudnienia: luty 2017 r

 

UWAGA!!!!

Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.

 

 

Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie
www.lublin.so.gov.pl,     zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Powiatowym  Urzędzie Pracy

w Lublinie.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-052

 

 

 

 


Dokument wpisał: Renata Zalewska
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03
Data zarchiwizowania informacji: 2017-04-21
 
Opis pliku:Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na umowę na staż urzędniczy w Sądzie Okregowym w Lublinie ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03
Opis pliku:kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Aleksandra Chomicka
Data wytworzenia informacji:2017-01-05
Data udostępnienia informacji:2017-01-05