Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa o konkursie na zastępstwo asystenta sędziego


 

          P R E Z E S

SĄDU OKRĘGOWEGO

          W LUBLINIE

 

Lublin, dnia 03 stycznia 2017 r.

Nr Kd. 111 – 1/17

OGŁOSZENIE

PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W LUBLINIE

o konkursie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności

asystenta sędziego

 

Na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 j.t.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013.1228) Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie  ogłasza konkurs na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności asystenta sędziego w Sądzie Okręgowy w Lublinie – na 1 wolne  stanowisko asystenta sędziego.

 

Nazwa i adres sądu:

Sąd Okręgowy w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 43

20 – 076 Lublin

 

Oznaczenie konkursu: Kd. 111 – 1 /17

 

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 1 etat

 

Termin przeprowadzenia konkursu:   02 lutego 2017 roku godzina  9 0 0

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

zostanie podane do wiadomości kandydatów w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu                        do II etapu konkursu

 

WYMAGANIA:

Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 tj. z późn.  zm.)

Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

1)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,

4)  ukończył 24 lata.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ

 

Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 18 stycznia 2017 roku w Biurze Podawczym, ul. Krakowskie Przedmieście 43 zaadresować - Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta sędziego” bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres wskazany wyżej.

W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 

1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,

 

2.      własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,

 

3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,

 

4.      oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -Prawo  o ustroju sądów powszechnych, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

5.      oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i korzysta z pełni prac cywilnych i obywatelskich,

 

6.      1 aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

 

7.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

 

8.      oświadczenie, że aplikującemu znana jest dyspozycja art. 233 kk i art. 270 kk oraz, że wszelkie oświadczenia i dokumenty złożone w toku niniejszego postępowania są zgodne  z prawdą i prawdziwe.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

Uwaga:

W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 ro w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby (osób) odbywających aplikacje radcowską lub adwokacją – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów. Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

                                                                                                      &nb

Dokument wpisał: Renata Zalewska
Dokument wytworzył: Jerzy Krzysztof Rodzik
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03
Data zarchiwizowania informacji: 2017-04-21
 
Opis pliku:Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo asystenta sędziego ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Jerzy Krzysztof Rodzik
Data wytworzenia informacji:2017-01-03
Data udostępnienia informacji:2017-01-03