Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu, sprzedaży lub nabycia w formie darowizny zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2014 r.


Sąd Okręgowy w Lublinie działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z  2010 r. nr 114, poz. 761) informuje, że posiada składniki mienia ruchomego uznane za zbędne lub zużyte, które zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych (bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu), sprzedaży lub darowizny.


1. Jednostki zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem oferowanych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o złożenie wniosku zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
Odbiór składników rzeczowych majątku ruchomego przydzielonych jednostce nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego przekazania składników majątku ruchomego - Załącznik nr 3.

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w Załączniku nr 1, mogą składać pisemne oferty zawierające:
• dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę,
• wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem  składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
• oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
• telefon kontaktowy.
Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Sądu Okręgowego w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki majątku ruchomego. 
W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, pomiędzy tymi oferentami Sąd Okręgowy w Lublinie może przeprowadzić dodatkowo aukcję.
Warunkiem przejęcia składnika rzeczowego majątku ruchomego przez nabywcę jest uiszczenie ceny nabycia.

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku, mogą składać pisemne wnioski zawierające:
• nazwę, siedzibę i adres jednostki,
• statut,
• informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę,
• wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka,
• uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego,
• oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie,
• telefon kontaktowy.

Stosowne dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 9 stycznia 2015 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Dyrektor Sądu Okręgowego
Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20-076 Lublin
e-mail: iwlodarczyk@lublin.so.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat składników mienia ruchomego można uzyskać pod nr tel. 81 46 01 030, osoba do kontaktu – Iwona Włodarczyk.

Poszczególne zbędne lub zużyte składniki mienia ruchomego można oglądać w budynku wynajmowanym  przez Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Zana 39A od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -10:00 w terminie od 7 stycznia 2015 r. do 9 stycznia 2015 r. (po indywidualnym telefonicznym ustaleniu z osobą wyznaczoną do kontaktów).

Decyzję w przedmiocie przekazania składników majątkowych poszczególnym jednostkom podejmie Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, kierując się kolejnością zgłoszonych wniosków oraz ich treścią, w tym przede wszystkim uzasadnieniem potrzeb wykorzystania składnika majątku  ruchomego.
Warunkiem przekazania jest odbiór przedmiotów na własny koszt i w wyznaczonym przez Sąd Okręgowy w Lublinie terminie.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Wykaz zużytych  lub zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Lublinie.
2. Załącznik nr 2 - Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątkowych.
3. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo - odbiorczy przekazania składników majątku ruchomego.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Iwona Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2014-12-30
Data udostępnienia informacji: 2014-12-30
Data zarchiwizowania informacji: 2017-04-03
 
Opis pliku:Załącznik nr 1 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Iwona Włodarczyk
Data wytworzenia informacji:2014-12-30
Data udostępnienia informacji:2014-12-30
Opis pliku:Załącznik nr 2 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Iwona Włodarczyk
Data wytworzenia informacji:2014-12-30
Data udostępnienia informacji:2014-12-30
Opis pliku:Załącznik nr 3 ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Iwona Włodarczyk
Data wytworzenia informacji:2014-12-30
Data udostępnienia informacji:2014-12-30