Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na stanowisko Woźny Sądowy – Goniec


Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko woźnego sądowego – gońca w Sądzie Okręgowym w Lublinie, 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a - na trzy wolne stanowiska – w wymiarze pełnego etatu.

Sygnatura konkursu Kd. 111 – 11/2010 (powołać w podaniu o zatrudnienie)


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1.    doręczanie przesyłek dla osób fizycznych, oraz przesyłek i paczek do urzędów na terenie miasta Lublina,
2.    odbieranie czytelnego pokwitowania doręczenia przesyłki,
3.    zwrot niedoręczonych przesyłek i zwrotnych poświadczeń odbioru do Biura Podawczego tutejszego Sądu;
4.    odbieranie przesyłek przeznaczonych do doręczenia z Biura Podawczego tutejszego Sądu.
5.    dla woźnego sądowego w czasie godzin pracy zostanie zapewniony bilet MPK na okaziciela,
6.    wykonywanie innych czynności wynikających ze specyfiki pracy na danym
stanowisku.

Wymagania niezbędne kandydata na stanowisko woźny sądowy - goniec:
1.    wykształcenie średnie ukończone maturą
2.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (oświadczenie na piśmie);
3.    niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (oświadczenie na piśmie);
4.    oświadczenie kandydata, czy jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (oświadczenie kandydata – potwierdzone przez pracodawcę badaniami przy zakwalifikowaniu do zatrudnienia);
6.    prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość organizacji pracy w sądzie;
2.    umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1.    podanie o zatrudnienie adresowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie;
2.    własnoręcznie napisany życiorys z wyszczególnionym przebiegiem pracy zawodowej;
3.    kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
4.    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.    mile widziane opinie od poprzednich pracodawców, bądź inne rekomendacje

Dokumenty należy składać w Oddziale Kadr w Sądzie Okręgowym w Lublinie ulica Krakowskie Przedmieście 43 a-  do dnia 5 października 2010 r. do godz. 15:30
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą za datę złożenia liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty złożone po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi i ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie tel: +48 81 53–59–129


Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną przez Komisję powołaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie dnia 11 października 2010 r. o godz. 9:00.


Przewidywany termin zatrudnienia – październik 2010


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Agnieszka Bogacz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2010-09-22
Data udostępnienia informacji: 2010-09-22
Data zarchiwizowania informacji: 2010-10-11