Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na umowę na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim


Dnia  14 listopada 2016 r.

Nr D. Kd. 111 - 10/16

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na umowę na zastępstwo w Sądzie Rejonowym  w Opolu Lubelskim

z dnia 14 listopada  2016 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na umowę na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim, który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 10/16  na 1 stanowisko – p.o. protokolanta.

 

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

1. Protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
2. Rozpisywanie sesji,

3. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,

4. Wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych

wymagania niezbędne:

• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• ukończone co najmniej studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowany kierunek administracja lub prawo),
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

wymagania dodatkowe (preferowane):
•znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice,
• biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego),
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• umiejętność sprawnej organizacji pracy
• umiejętność pracy w zespole

wymagane dokumenty:

• list motywacyjny o przyjęcie na umowę na zastępstwo  (ze wskazaniem sygnatury    konkursu),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
• oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
•kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej co najmniej I stopnia.

Z zastrzeżeniem, że każdy z w/w dokumentów winien być własnoręcznie podpisany.

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43a do dnia  
22 listopada 2016 r. 
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień  2016 r

 

UWAGA!!!!

Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.


Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie 
www.lublin.so.gov.pl, i www.opolelubelskie.sr.gov.pl  zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 oraz w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim przy ul. Stary Rynek 46 . Ogłoszenia zostaną opublikowane w Urzędzie Pracy w Opolu Lubelskim oraz PUP w Lublinie. 
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-052

 


Dokument wpisał: Tomasz Szatałowicz
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-14
Data udostępnienia informacji: 2016-11-14
Data zarchiwizowania informacji: 2017-02-07
 
Opis pliku:Ogłoszenie o konkursie na umowę na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim z dnia 14 listopada 2016 r. ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-11-14
Data udostępnienia informacji:2016-11-14
Opis pliku:kwestionariusz ubiegającego się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Tomasz Szatałowicz
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-11-14
Data udostępnienia informacji:2016-11-14