Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na umowę na zastępstwo urzędnika.


Dnia   17   sierpnia 2016 r.

Nr D. Kd. 111 - 7/16

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na umowę na zastępstwo w Sądzie Okręgowym w Lublinie

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na umowę na zastępstwo urzędnika w Sądzie Okręgowym w Lublinie,  który   zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 7/16  na 3 stanowiska –p.o. protokolanta.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

1.      Protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,

2.      Rozpisywanie sesji,

3.      Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,

4.      Wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych

 

wymagania niezbędne:


- pełna zdolność do czynności prawnych,
- nieposzlakowana opinia,
- nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- ukończone co najmniej studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowany kierunek administracja lub prawo),
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

wymagania dodatkowe (preferowane):
- znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice,

- biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego)

- komunikatywność,

- odporność na stres,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy

- umiejętność pracy w zespole

wymagane dokumenty:


• list motywacyjny o przyjęcie na umowę na zastępstwo  (ze wskazaniem sygnatury    konkursu),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
• oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

·                     kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej co najmniej I stopnia.

 z zastrzeżeniem, że każdy z w/w dokumentów winien być własnoręcznie podpisany.


Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń  o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 26 sierpnia 2016 r.
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;   
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2016 r.


UWAGA!!!!

Miejsce przeprowadzenia konkursu zostanie powiadomione  odrębnym komunikatem


Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie
www.lublin.so.gov.pl, zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynku  Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieście .Ogłoszenia zostaną opublikowane w Urzędzie Pracy Lublinie.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-052

 


Dokument wpisał: Renata Zalewska
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2016-08-17
Data udostępnienia informacji: 2016-08-18
Data zarchiwizowania informacji: 2017-02-07
 
Opis pliku:Ogłoszenie o konkursie na umowę na zastępstwo urzędnika. ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-08-17
Data udostępnienia informacji:2016-08-18
Opis pliku:kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji:2016-08-17
Data udostępnienia informacji:2016-08-18