Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko-specjalista ds.inwestycji i remontów


 

D Y R E K T O R

SĄDU OKRĘGOWEGO

w Lublinie

Dnia  22  lipca  2016 r.

Nr D. Kd. 111 - 8/16

 

Ogłoszenie

 Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie

o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie

z dnia 22 lipca 2016 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 8/16  na stanowisko – stażysty na stanowisko Specjalisty ds. inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i  Remontów.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

1.  Nadzór i kontrola inwestycji i remontów prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

2.    Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu i poprawę stanu technicznego obiektów budowlanych, sieci, instalacji  i urządzeń funkcjonujących w budynkach i na terenie nieruchomości podległych Sądowi Okręgowemu.

3.        Opracowywanie projektów planów  rocznych w zakresie działania Oddziału, a w szczególności w zakresie remontów obiektów sądów oraz przedsięwzięć mających  na celu poprawę warunków funkcjonowania sądu.

4.           Opracowywanie projektów planów perspektywicznych w zakresie działania Oddziału, a w szczególności w zakresie remontów obiektów sądu oraz przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków funkcjonowania sądu.

5.             Analizowanie stanu bazy lokalowej sądów pod kątem spełnienia norm ustalanych przez jednostki nadrzędne i ilości etatów w celu zapewnienia optymalnych warunków realizacji zadań. Przedstawianie wniosków i propozycji w tym zakresie.

6.             Kompleksowe załatwienie spraw w zakresie prowadzonych procesów inwestycyjnych i remontowych, a w szczególności:

a)            zlecanie opracowań dokumentacyjnych,

b)            przygotowanie zleceń przetargowych i niezbędnej dokumentacji zgodnie z przyjętym regulaminem o udzielenie zamówień publicznych,

c)             udział w pracach komisji przetargowych,

d)            przygotowanie spraw formalno-prawnych z pozwoleniem na budowę włącznie,

e)            przekazywanie placów budowy związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,

f)              organizacja nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

g)            udział w pracach komisji odbiorów technicznych, częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych,

h)            rozliczenia finansowo-rzeczowe prowadzonych zadań inwestycyjnych,

i)     współudział w rozwiązywaniu bieżących spraw związanych z realizacją zadań  jw. wraz z ich odbiorami, przekazywaniem do eksploatacji.

7.             Prowadzenie bieżącej i okresowej sprawozdawczości w zakresie działania Oddziału.

8.             Koordynowanie realizacji zadań w ramach planów inwestycyjnych i zaplanowanych wydatków budżetowych.


wymagania niezbędne:


• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
• uprawnienia budowlane  do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia
9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).

· co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

· wykształcenie co najmniej wyższe o kierunku elektroniki i telekomunikacji, lub elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji;

· znajomość prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych;

· znajomość technik biurowych oraz praktycznej znajomości środowiska Windows, w tym obsługi Word i Excel oraz programu kosztorysowego np. NORMA i sprawozdawczości (mile widziana znajomość AUTO-CADA);

· pełna zdolność do czynności prawnych;

· niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

· nie jest prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

· posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.


wymagania dodatkowe (preferowane):

• umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne,
• umiejętność pracy w zespole,
• odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
• odporność na stres,
• wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,

 

wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
• własnoręcznie - odręcznie napisany i podpisany życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),

• dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz dokumenty potwierdzające co najmniej 2 -letnie doświadczenie w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 5 sierpnia 2016 r.
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Etap drugi konkursu polegać będzie na :

1.       Praktycznym sprawdzeniu umiejętności poprzez wykonanie kosztorysu inwestorskiego w programie NORMA na podstawie danych podanych przez komisję konkursową, za które będzie można uzyskać maksymalnie 5 pkt.  

Punktacji podlegać będzie:

a)   wykonanie strony tytułowej kosztorysu – 0,5 pkt,

b)  opis charakterystyki obiektu – 0,5 pkt,

c)   opracowanie przedmiaru robót – 1 pkt,

d)  opracowanie kosztorysu inwestorskiego w formie uproszczonej – 1 pkt,

e)   wykonanie kalkulacji szczegółowej – 1,5 pkt,

f)    wydrukowanie kosztorysu – 0,5 pkt.

Na wyżej opisane zadanie przewiduje się 15 minut. Kosztorys będzie sprawdzany na wersji wydrukowanej do pdf.

2.      Sporządzeniu zestawienia tabelarycznego w programie MS Excel, za które będzie można uzyskać maksymalnie 5 pkt. Punktacji podlegać będzie:

-       zapisanie dokumentu na dysku – 0,5 pkt,

-       utworzenie i sformatowanie tabeli – 0,5 pkt,

-       prawidłowe naniesienie danych do tabeli – 2 pkt,

-       wykonanie sumowania – 1 pkt,

-       wybór czcionki i jej rozmiaru – 0,5 pkt,

-       wydrukowanie pisma – 0,5 pkt.

Na wyżej opisane zadanie przewiduje się 15 minut. Sprawdzany będzie wydruk pdf.

 Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. 2014 poz. 400), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).
Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2016 r.
Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie
www.lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 i  47.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-052

 


Dokument wpisał: Renata Zalewska
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2016-07-22
Data udostępnienia informacji: 2016-07-22
Data zarchiwizowania informacji: 2017-02-07
 
Opis pliku:Ogłoszenie o konkursie na stanowisko-specjalista ds.inwestycji i remontów ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-07-22
Data udostępnienia informacji:2016-07-22
Opis pliku:kwestionariusz ubiegającego się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Renata Zalewska
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-07-22
Data udostępnienia informacji:2016-07-22