Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na umowę na zastępstwo w Sądzie Rejonowym w Rykach z dnia 18 maja 2016 r.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na umowę na zastępstwo urzędnika ½ etatu w Sądzie Rejonowym w Rykach, który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 4/16  na 1 stanowisko – ½ etatu p.o. protokolanta.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:
1. Protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
2. Rozpisywanie sesji,
3. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
4. Wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych

wymagania niezbędne:

• pełna zdolność do czynności prawnych,
• nieposzlakowana opinia,
• nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• ukończone co najmniej studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowany kierunek administracja lub prawo),
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

wymagania dodatkowe (preferowane):

• znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice,
• biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego)
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• umiejętność sprawnej organizacji pracy
• umiejętność pracy w zespole

wymagane dokumenty:

• list motywacyjny o przyjęcie na umowę na zastępstwo (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
• oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
• kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej co najmniej I stopnia.
 z zastrzeżeniem, że każdy z w/w dokumentów winien być własnoręcznie podpisany.

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 25 maja  2016 r. (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

• pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
• drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;   
• trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec  2016 r.

UWAGA!!!!
Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umiesz-czona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie lublin.so.gov.pl, i administracyjny@ryki.sr.gov.pl zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 oraz w budynku Sądu Rejonowego Rykach  przy ul. Kościuszki 15 w Rykach. Ogłoszenia zostaną opublikowane w Urzędzie Pracy w Rykach oraz PUP w Lublinie.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-052


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2016-05-18
Data udostępnienia informacji: 2016-05-18
Data zarchiwizowania informacji: 2016-07-22
 
Opis pliku:Ogłoszenie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-05-18
Data udostępnienia informacji:2016-05-18