Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii i psychiatrii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie - umowa o pracę


Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2015 r., poz.1418) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r., poz.367) ogłasza konkurs na stanowiska:

 

I.

1/ specjalisty z zakresu psychologii w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Spe-cjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie (0,75 etatu  z możliwością zwiększenie do pełnego etatu od 1 stycznia 2017 roku), 

2/ specjalisty z zakresu psychiatrii o specjalności psychiatra dorosłych lub psy-chiatra dzieci i młodzieży w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie (1/8 etatu). 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. II.. Termin konkursu: 15 czerwca 2016 r.


III.. Oznaczenie konkursu:  Kd. 111 – 3 / 16


IV. Miejsce konkursu: I Opiniodawczy zespół Sądowych Specjalistów w Lublinie, ul. Chopina 15

 

V. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Mi-nistra Sprawiedliwości z dn. 18.03.2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko specja-listy opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 367)

 

VI. Wymagane kwalifikacje:

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1418) jako specjalista może być zatrudnio-na osoba:

1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfede-racji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrud-nienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepi-sach,                     

3) mająca nieposzlakowaną opinię,

4) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

6) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty

7) która ukończyła wyższe studia z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

8) która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną (dotyczy kan-dydowania na stanowisko specjalisty psychologa). 

 

VII.. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty (z oznaczeniem konkursu),

2. Życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej,

3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających:

- ukończenie wyższych studiów z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów odpo-wiednio z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5. Oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie do-kumentów potwierdzających:- co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.

6. Oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europej-skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia za-trudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8. Oświadczenie, że kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestęp-stwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-blicznego lub przestępstwo skarbowe,

9. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specja-listy z zakresu psychologii, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników, na podstawie wyników ba-dania lekarskiego przeprowadzonego przy  uwzględnieniu tego, że na stanowisku spe-cjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i zwią-zanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający bada-nie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsulta-cji psychologicznej.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifi-kacje i osiągnięcia.

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie - w terminie do 7 czerwca 2016 r., wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie, z podaniem  oznaczenia konkursu bezpośrednio w sekretariacie I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.Chopina 14,  20 – 023 Lublin pok. nr 57 w godzinach urzędowania OZSS tj. od 7.30  do 15.30 od po-niedziałku do piątku, lub przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie ul. Chopina 14,  20 – 023 Lublin.

Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów konkursu będą zamiesz-czane na stronie internetowej tut. Sądu http://lublin.so.gov.pl, zakładka oferty pracy i tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie  Sądu Okręgowego w Lublinie,  ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu I OZSS w Lublinie – 81-53 296 73  

Dokumenty ofert odrzuconych będzie można odebrać w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 57 w I OZSS w Lublinie, ul. Chopina 14.

Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną protokolarnie zniszczone.

 


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Agnieszka Bogacz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2016-05-02
Data udostępnienia informacji: 2016-05-02
Data zarchiwizowania informacji: 2016-07-22
 
Opis pliku:Kwestionariusz ubiegającego się o zatrudnienie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2016-05-16
Data udostępnienia informacji:2016-05-16