Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologiiw III Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lu-blinie z siedzibą w Chełmie - umowa o pracę na cały etat


Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie na podstawie art.5 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2015 r., poz.1418) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r., poz.367) ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty z zakresu psychologii w III Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie z siedzibą w Chełmie

1. Stanowisko – 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, specjalista z zakresu psychologii, umowa o pracę.

2. Termin konkursu: 30 maja 2016 r.

3. Oznaczenie konkursu:  Kd. 111 – 2/16

4. Miejsce konkursu: Sąd Rejonowy w Chełmie Aleja l Armii Wojska Polskiego 16, 22 – 100 Chełm, pok. 65

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 18.03.2016 r. w sprawie konkursów na stanowisko specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 367)

6. Wymagane kwalifikacje:
Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r., poz. 1418) jako specjalista może być zatrudniona osoba:
1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych
2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
3) mająca nieposzlakowaną opinię,
4) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty
7) która ukończyła wyższe studia z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
8) która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.

7. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku specjalisty (z oznaczeniem konkursu),
2. Życiorys i informacje o przebiegu kariery zawodowej,
3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających:
- ukończenie wyższych studiów z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów odpowiednio z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, 
5. Oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających:
- co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.
6. Oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
8. Oświadczenie, że kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za prze-stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty z zakresu psychologii, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy  uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postepowania konkursowego.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu proszone są o złożenie -  w terminie do 12 maja 2016 r., wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie, z podaniem  oznaczenia konkursu bezpośrednio w sekretariacie III Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie z siedzibą w Chełmie, Aleja l Armii Wojska Polskiego 16,  22 – 100 Chełm pok. nr 2 w godzinach urzędowania OZSS tj. od 7.00  do 15.00 od poniedziałku do piątku, lub przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: III Opiniodawczym Zespole Są-dowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Lublinie z siedzibą w Chełmie, Aleja l Armii Wojska Polskiego 16,  22 – 100 Chełm.

Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu kolejnych etapów konkursu będą za-mieszczane na stronie internetowej tut. Sądu http://lublin.so.gov.pl, zakładka oferty pracy i tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie  Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu III OZSS w Chełmie 82 565 22 69 

Dokumenty ofert odrzuconych będzie można odebrać w ciągu 14 dni od zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 2 w III OZSS w Chełmie. Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną protokolarnie zniszczone.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Agnieszka Bogacz
Dokument zarchiwizował: Renata Zalewska
Data wytworzenia informacji: 2016-04-19
Data udostępnienia informacji: 2016-04-19
Data zarchiwizowania informacji: 2016-07-22
 
Opis pliku:Kwestionariusz ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2016-05-04
Data udostępnienia informacji:2016-05-04