Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności asystentów sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 23 listopada 2015 r.


Na podstawie art. 25 zd. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014.1502 t.j ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie  ogłasza konkurs na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy asystentów sędziego w Sądzie Okręgowy w Lublinie – na 3 stanowiska asystenta sędziego.

Nazwa i adres sądu:
Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20 – 076 Lublin

Oznaczenie konkursu: Kd. 111 – 2/15

Liczba stanowisk asystenta sędziego korzystających z usprawiedliwionych nieobecności: 3 etaty
Termin przeprowadzenia konkursu: 22 grudnia  2015 roku godzina 9:00

Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43, (sala w której zostanie przeprowadzony konkurs zostanie podana do wiadomości kandydatów w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu).

WYMAGANIA:
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133 t.j.)

Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1)  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2)  jest nieskazitelnego charakteru,
3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4)  ukończył 24 lata.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
 
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2015 roku na Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20 – 076 Lublin,  bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres wskazany wyżej z dopiskiem „Konkurs na zastępstwo asystenta sędziego”.
W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na podstawie umowy o zastępstwo za nieobecnego asystenta sędziego na stanowisku pełniącego obowiązki asystenta sędziego (p.o. asystenta).
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3)  oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. -  Prawo                    o ustroju sądów powszechnych, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i korzysta z pełni prac cywilnych i obywatelskich,
6) 1 aktualna fotografia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
         Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz w BIP nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Uwaga:
W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby (osób) odbywających aplikacje radcowską lub adwokacją – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów.

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Lublin, dnia 23 listopada 2015 roku


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Jerzy Krzysztof Rodzik
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-11-23
Data udostępnienia informacji: 2015-11-23
Data zarchiwizowania informacji: 2016-04-05
 
Opis pliku:Ogłoszenie ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Jerzy Krzysztof Rodzik
Data wytworzenia informacji:2015-11-23
Data udostępnienia informacji:2015-11-23
Opis pliku: Zał. nr 1 do Ogłoszenia o konkursie - stanowisko KRS ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2015-11-23
Data udostępnienia informacji:2015-11-23