Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na stanowisko stażysty p.o. księgowego – w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 11 lutego 2016 roku


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na stanowisko stażysty p.o. księgowego -  w Sądzie Okręgowym w Lublinie, który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 1/16  na 1 stanowisko.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

 1. Kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych,
 2. Ewidencja dowodów księgowych w systemie ZSRK,
 3. Analiza wprowadzonych zapisów, uzgadnianie kont, raportowanie,
 4. Archiwizowanie dokumentów

wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe ( ekonomia, finanse, rachunkowość, finanse publiczne),
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

wymagania dodatkowe (preferowane):

 • biegła znajomość praktyczna programów MS Office Excel, MS Office Word,
 • zdolności analityczne,
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • poziom wiedz ogólnej i kultury osobistej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz umiejętność interpretacji w/w przepisów,
 • praktyczna znajomość systemu finansowo – księgowego SAP

wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny o przyjęcie na staż urzędniczy  (ze wskazaniem sygnatury    konkursu),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
 • oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

 Z zastrzeżeniem, że każdy z w/w dokumentów winien być własnoręcznie podpisany.

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 303) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 19 lutego 2016 r. (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

 • pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;   
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.


Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400 t.j.), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko księgowego  - stażysty  w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2016 r.

UWAGA!!!!
Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Sposób informowania:

 1. informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl, w  zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 i 47. Ogłoszenia zostaną opublikowane w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie
 2. dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Finansowym – tel. 81 46-01-020, 81 46-01-022

 


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2016-02-11
Data udostępnienia informacji: 2016-02-11
Data zarchiwizowania informacji: 2016-04-05
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Aleksandra Chomicka
Data wytworzenia informacji:2016-02-11
Data udostępnienia informacji:2016-02-11