Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


27.11.2008 Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy


Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie, 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43a na zwalniające się stanowisko - w wymiarze pełnego etatu.

Sygnatura konkursu Kd. 100-914/08

  zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy to między innymi:
 1. Protokołowanie na rozprawach.
 2. Wykonywanie wydanych postanowień i zarządzeń.
 3. Sporządzanie odpisów wyroków i postanowień.
 4. Wykonywanie czynności biurowych - związanych z obiegiem korespondencji.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika Sekretariatu.
  wymagania niezbędne:
 • wskazane w art. 2 pkt 1-6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 ze zm.)tj.:
   Urzędnikiem może zostać osoba:
  1. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. o nieposzlakowanej opinii,
  3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  4. przeciwko, której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
  6. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  7. która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze.
  wymagania dodatkowe (preferowane)
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • znajomość techniki pracy biurowej;
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie.
  wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • własnoręcznie napisany życiorys;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum 1 stopnia;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających inne uzyskane wykształcenie;
 • kserokopia dokumentu potwierdzająca znajomość obsługi komputera (w miarę posiadania);
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata – zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zatrudnienia na stanowisko referenta stażysty – zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Dokumenty należy składać w Oddziale Kadr w Sądzie Okręgowym w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43a do dnia 5 grudnia 2008 r. do godz. 15:00 (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty złożone po skończonej rekrutacji nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowych informacji udziela kierownik Oddziału Kadr tel: 081 53 59 129.

  Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie:
 • pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2009 r.


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Agnieszka Bogacz
Dokument zarchiwizował: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2008-11-27
Data udostępnienia informacji: 2008-12-17
Data zarchiwizowania informacji: 2009-01-12