Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na umowę na zastępstwo w Sądzie Rejonowym we Włodawie z dnia 8 września 2015 r.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na umowę na zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym we Włodawie, który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 4/15  na 1 stanowisko – p.o. protokolanta.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

 1. Protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
 2. Rozpisywanie sesji,
 3. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
 4. Wykonywanie zarządzeń oraz poleceń służbowych

wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • ukończone co najmniej studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (preferowany kierunek administracja lub prawo),
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

wymagania dodatkowe (preferowane):

 • znajomości techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, znajomość edytora tekstowego Word lub OpenOffice,
 • biegła umiejętność pisania na komputerze (mile widziana umiejętność pisania bezwzrokowego)
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole

wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny o przyjęcie na umowę na zastępstwo  (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
 • oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej co najmniej I stopnia.

  Z zastrzeżeniem, że każdy z w/w dokumentów winien być własnoręcznie podpisany.

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 14 września  2015 r. (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

 • pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień   2015 r.

UWAGA!!!!
Konkurs zostanie przeprowadzony w Sądzie Okręgowym w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Sposób informowania:

 1. informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl, i www.wlodawa.sr.gov.pl  zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 oraz w budynku Sądu Rejonowego we Włodawie przy ul. Żołnierzy WIN 17 Włodawa. Ogłoszenia zostaną opublikowane w Urzędzie Pracy we Włodawie oraz PUP w Lublinie.
 2. dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-052

Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-09-08
Data udostępnienia informacji: 2015-09-08
Data zarchiwizowania informacji: 2015-11-05
 
Opis pliku:Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na umowę na zastępstwo w Sądzie Rejonowym we Włodawie z dnia 8 września 2015 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2015-09-08
Data udostępnienia informacji:2015-09-08