Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Komunikat z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie egzaminu konkursowego na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie


Ogłaszam nabór na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, na zasadzie egzaminu konkursowego.
Konkurs zarejestrowany jest pod sygnaturą Kd. 103-66/09.

Termin konkursu dla kandydatów na aplikację kuratorską ustalam na dzień:

 • część pisemna – 8 października 2009 roku
 • część ustna – o terminie i miejscu egzaminu ustnego kandydaci zostaną poinformowani w dniu egzaminu pisemnego.

Osoby zakwalifikowane do części pisemnej, o godzinie i miejscu egzaminu zostaną powiadomione odrębnym komunikatem na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie http://lublin. so.gov.pl

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sadu Okręgowego w Lublinie oraz opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie http://lublin. so.gov.pl


Limit przyjęć na aplikację kuratorską:

 • w Sądzie Rejonowym w Chełmie - 1 miejsce
 • w Sądzie Rejonowym w Łukowie - 1 miejsce
 • w Sądzie Rejonowym w Puławach - 1 miejsce


Zgłoszenia kandydatów na aplikantów przyjmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 – w terminie do dnia 17 września 2009 roku. Osoby, które  już złożyły swoje aplikacje winny potwierdzić gotowość przystąpienia do konkursu. Zgłoszenie powinno zawierać sygnaturę konkursu.

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone kandydatom.


Stosownie do postanowień art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
 4. ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogicznych, socjologicznych lub prawnych oraz inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej.
I etap – Kurator Okręgowy dokona wstępnej kwalifikacji złożonych podań pod kątem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata;

II etap – Powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Komisja złożona z pięciu osób przeprowadzi egzamin konkursowy i sporządzi protokół z jego przebiegu.

Konkurs obejmie sprawdzian wiadomości z zakresu Ustawy o kuratorach sądowych, Kodeks etyki kuratora, Konstytucji RP i wiedzy ogólnej.

Kandydaci na aplikantów - przed przystąpieniem do egzaminu konkursowego - składają następujące dokumenty:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego;
 2. własnoręcznie napisany życiorys;
 3. kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów, których wymóg określa ustawa;
 4. oświadczenie, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na aplikację nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

W sprawie naboru na aplikację kuratorską proszę kontaktować się z Oddziałem Kadr  Sądu Okręgowego w Lublinie pod nr tel. +48 81 53-59-267.


Dokument wpisał: Grzegorz Ławnik
Dokument wytworzył: Krzysztof Wojtaszek
Dokument zarchiwizował: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2009-08-27
Data udostępnienia informacji: 2009-08-27
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-20
 
Opis pliku:Regulamin ikona
Plik zamieścił:Grzegorz Ławnik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2009-08-27
Data udostępnienia informacji:2009-08-27