Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy – docelowo stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2015 r.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 3/15  na 1 stanowisko – stażysty - informatyka

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Wdrażanie nowych rozwiązań teleinformatycznych,
 2. Monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działania, stanu technicznego, eksploatacji oraz należytej konserwacji urządzeń komputerowych i oprogramowania,
 3. Wykrywanie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sieci, urządzeń sieci LAN oraz systemów informatycznych,
 4. Instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN, systemów informatycznych i aplikacji,
 5. Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
 6. Administrowanie specjalizowanym oprogramowaniem dla wydziałów sądów powszechnych w zakresie przydzielania uprawnień użytkownikom na podstawie wniosków przygotowanych przez osoby uprawnione,
 7. Ścisła współpraca z użytkownikami w zakresie obsługi systemów informatycznych wdrożonych w Sądzie Okręgowym w Lublinie (oprogramowanie wydziałowe, finansowo-księgowe, kadrowe)
 8. Zgłaszanie problemów technicznych i koordynowanie wsparcia z zakresu specjalizowanego oprogramowania dla wydziałów sądów powszechnych,
 9. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
 10. Dokonywanie drobnych napraw oraz przekazywanie i odbiór sprzętu z serwisu w przypadku awarii,
 11. Analiza istniejącej oraz tworzenie nowej dokumentacji technicznej,
 12. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie prac instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych,
 13. Współpraca z służbami informatycznymi innych jednostek sądownictwa powszechnego,


wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego informatycznego I stopnia


wymagania dodatkowe (preferowane):

 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows XP/7/8 oraz pakietu MS Office;
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci lokalnych i pracy w środowisku sieciowym (LAN/WAN);
 • znajomość systemów zabezpieczeń;
 • umiejętności serwisowania drukarek i sprzętu komputerowego oraz konfiguracji stacji roboczych;
 • znajomość języka angielskiego (czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej);
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznym, zmiennym środowisku;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • odporność na stres;
 • komunikatywność i zaangażowanie;

wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
 • własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
 • własnoręcznie wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,  
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia


Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 28 sierpnia 2015 r.
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

 • pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400 t.j.), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie).

Przewidywany termin zatrudnienia:  październik 2015 r.

Sposób informowania:
1) informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 i  47.
2) dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-222 lub 46-01-054.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-08-20
Data udostępnienia informacji: 2015-08-20
Data zarchiwizowania informacji: 2015-11-05
 
Opis pliku:Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy ? docelowo stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Halina Skikiewicz
Data wytworzenia informacji:2015-08-20
Data udostępnienia informacji:2015-08-20
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2015-08-20
Data udostępnienia informacji:2015-08-20