Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie ogłoszenie o konkursie na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie


Ogłaszam nabór na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie, na zasadzie egzaminu konkursowego.

Konkurs zarejestrowany jest pod sygnaturą Kd. 103 – 48/2014.

Termin konkursu dla kandydatów na aplikację kuratorską ustalam na dzień:

 

 • część pisemna  – 15 października 2014 r. 
 • część ustna – o terminie i miejscu egzaminu ustnego kandydaci zostaną poinformowani w dniu egzaminu pisemnego.

 

Osoby zakwalifikowane do części pisemnej, o godzinie i miejscu egzaminu zostaną powiadomione odrębnym komunikatem.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie oraz opublikowana na stronie interne-towej Sądu Okręgowego w Lublinie http://www.lublin.so.gov.pl

Limit przyjęć na aplikację kuratorską:

 

 • w Sądzie Rejonowym w Kraśniku z siedzibą w Opolu Lubelskim - 2 miejsca
 • w Sądzie Rejonowym w Łukowie -  1 etat
 • w Sądzie Rejonowym w Puławach – 1 etat

 

Zgłoszenia kandydatów na aplikantów przyjmuje Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 – w terminie do dnia 19 września 2014 r.

Zgłoszenie powinno zawierać sygnaturę konkursu.

Zgłoszenia złożone po terminie zostaną zwrócone kandydatom.

 

 1. Stosownie do postanowień art. 72 ustawy z dnia 27 lipca 2010 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) aplikantem kuratorskim może zostać ten, kto:
 2. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawo-dowego;
 4. ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno - psychologicz-nych, socjologicznych lub prawnych oraz inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

 

Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej.

I etap – Kurator Okręgowy dokona wstępnej kwalifikacji złożonych podań pod ką-tem spełnienia wymogów formalnych przez kandydata;

II etap – powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Komisja Konkursowa złożona z pięciu osób przeprowadzi egzamin konkursowy i sporządzi protokół z jego przebiegu.

Konkurs obejmie sprawdzian wiadomości z zakresu Ustawy o kuratorach sądo-wych, Kodeksu etyki kuratora, Konstytucji RP i wiedzy ogólnej.

 

 1. Kandydaci na aplikantów – przed przystąpieniem do egzaminu konkursowego – składają następujące dokumenty:
 2. podanie o dopuszczenie do egzaminu konkursowego;
 3. życiorys;
 4. kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów, których wymóg określa ustawa;
 5. oświadczenie, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na aplikację nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestęp-stwo skarbowe;
 6. oświadczenie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1001, poz. 926 z późn. zm.).

 

Informacji w sprawie naboru na aplikację kuratorską udziela Sekretariat Kuratora Okręgowego w Lublinie pod numerem telefonu 81 – 46-01-491.

 

 

 

Regulamin
zasad przeprowadzania i oceny części pisemnej i ustnej
egzaminu konkursowego dla kandydatów na aplikantów kuratorskich

 

§ 1

 

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie powołuje komisję egzaminacyjną do przeprowa-dzenia konkursu, która składa się z pięciu członków:

 

 • Prezesa Sądu Okręgowego, który przewodniczy komisji
 • Kuratora Okręgowego
 • 2 zastępców Kuratora Okręgowego
 • Kuratora zawodowego

 

§ 2

 1. Konkurs składa się z części pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin pisemny obejmuje wiadomości z zakresu: Konstytucji RP, ustawy o kurato-rach sądowych, kodeksu etyki kuratora i wiedzy ogólnej.
 3. Część pisemna trwa 70 minut i składa się z: 35 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 2 pytań opisowych, z których kandydat na aplikanta wybiera do opracowania jed-no (opracowanie nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4). Za każdą prawi-dłową odpowiedź na pytanie testowe komisja przyznaje jeden punkt, a za opraco-wanie pytania opisowego od 0 do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów z części pisemnej wynosi 40.
 4. Prace egzaminacyjne oznacza się indywidualnym kodem. Każdy kandydat otrzymuje wylosowaną przez siebie kopertę, na której widnieje numer kodu. Numer kodu kandydat wpisuje na pierwszej stronie testu w prawym, górnym rogu. W kopercie umieszczona jest czysta kartka, na której kandydat zapisuje swoje nazwisko i imię, umieszcza ją z powrotem w kopercie, zakleja i przed przystąpieniem do rozwiązania testu oddaje członkowi komisji. Koperty – do czasu rozkodowania prac – przecho-wuje przewodniczący komisji. Prace są rozkodowywane po ich sprawdzeniu. 
 5. Ogłoszenie wyników z części pisemnej nastąpi w terminie 7 dni w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie. 

 

§ 3

 

Pytania na część ustną konkursu przygotowuje się w formie pisemnych zestawów, Członkowie Komisji Egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, związane tema-tycznie z pytaniami z wylosowanego zestawu.

Do części ustnej zostają dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 30 punktów 

z części pisemnej konkursu. W przypadku, gdy minimum to uzyska mniejsza liczba kan-dydatów niż dwukrotność limitu przyjęć na aplikację, do części ustnej dopuszczeni zo-stają kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę punktów, wówczas jednak liczba kandydatów dopuszczonych do części ustnej nie może przekroczyć wskazanej wyżej dwukrotności limitu przyjęć. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska taką samą liczbę punktów jak ostatni spośród wyłonionych w ten sposób kandydatów, wszyscy oni zostają dopuszczeni do części ustnej konkursu. 

 

§ 4

 

Odpowiedzi kandydatów oceniane są przez członków Komisji w skali od 0 do 5 punk-tów biorąc pod uwagę treść merytoryczną, logikę myślenia oraz poprawność językową wypowiedzi. Punkty uzyskane od wszystkich członków komisji sumuje się. Maksymalna liczba punktów z części ustnej wynosi 25. 

 

§ 5

 

Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokoły egzaminacyjne, w których ko-misja wpisuje łączną liczbę punktów uzyskanych przez każdego z kandydatów, z rozbi-ciem na liczbę punktów:

I – z części pisemnej,

II – z części ustnej.

Na podstawie przedstawionych przez Komisję konkursową wyników konkursu, Prezes Sądu Okręgowego ustala i ogłasza nazwiska osób zakwalifikowanych do odby-wania aplikacji, biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez kandydatów z czę-ści pisemnej i ustnej konkursu. W razie uzyskania przez kilku kandydatów tej samej ilo-ści punktów, bierze pod uwagę ocenę końcową widniejącą na dyplomie. 

 

§ 6

 

W oparciu o wyniki konkursu, Komisja Konkursowa może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, bądź w sytuacji rezygnacji kandydata. 

Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu.

 

§ 7

 

Ogłoszenie wyników egzaminu konkursowego i nazwisk osób zakwalifikowanych do odbywania aplikacji kuratorskiej nastąpi w terminie 7 dni po zakończeniu części ustnej.  

Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Okręgowego w Lublinie oraz na stronie internetowej http://www.lublin.so.gov.pl


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Jerzy Krzysztof Rodzik
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-09-05
Data udostępnienia informacji: 2014-09-05
Data zarchiwizowania informacji: 2015-11-05