Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Lublinie


Sygn. konkursu: Kd 100-847/09

I

Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a ogłasza konkurs na stanowiska asystenta sędziego. Konkurs zarejestrowany został pod numerem Kd. 100-847/09. Sąd posiada 6,5 wolnych etatów asystenta sędziego, które zamierza przeznaczyć do:

 • wydziałów karnych
 • wydziałów cywilnych

II


Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 2008 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego, w dniu 5 października 2009 r. o godzinie 10.00, w Dużej Sali Konferencyjnej im. B. Sekutowicza w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 43 a.

Uprawnienia do ubiegania się o stanowisko asystenta sędziego zgodnie z art. 155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zmianami) ma ten kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata;
 5. ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski albo ukończył aplikację notarialną, adwokacką lub radcowską i złożył odpowiedni egzamin.


III


Kandydat ubiegający się o stanowisko asystenta sędziego składa wniosek w terminie do dnia 16 września 2009 r. w sekretariacie Prezesa Sądu, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych uznanych w Polsce albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 4. potwierdzenie złożonego egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego albo ukończonej zdanym egzaminem aplikacji notarialnej, adwokackiej lub radcowskiej;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
  konkursu;
 7. trzy aktualne fotografie - zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
  dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

IV

Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełniania wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43 a, na stronie internetowej Sądu (lublin.so.gov.pl) - nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Jerzy Rodzik
Dokument zarchiwizował: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2009-07-28
Data udostępnienia informacji: 2009-07-28
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-20