Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie z dnia 15 maja 2015 r.


Nr D. Kd. 111 - 1/15

Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43  ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie który zarejestrowany jest pod numerem Kd. 111 – 1/15  na 2 stanowiska – stażysty w pionie karnym i cywilnym.

Zakres zadań wykonywanych na tych stanowiskach pracy to między innymi:

 

 1. obsługa referatu sędziego (wykonywanie decyzji sędziego wydawanych w toku posiedzenia i na posiedzeniu niejawnym)
 2. protokołowanie na rozprawach.
 3. kierowanie do oddziału finansowego rachunków biegłych,  adwokatów, świadków dołączonych do akt sprawy. 
 4. sporządzanie wezwań i zawiadomień w sprawach odroczonych na kolejny termin, przygotowywanie pism do wysłania i dokonywanie adnotacji o wykonanych czynnościach, porządkowanie dokumentów włączonych do akt i numerowanie kart,
 5. wykonywanie innych czynności związanych z pracą sekretariatu zleconych przez Przewodniczącego Wydziału i Kierownika Sekretariatu;

 

wymagania niezbędne:

 

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • nie karalność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • nie prowadzone przeciwko osobie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

wymagania dodatkowe (preferowane):

 

 • posiadanie wykształcenia średniego,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym umiejętność biegłego pisania na komputerze,
 • znajomość programów i technik biurowych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądownictwie,
 • odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, 
 • odporność na stres,
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

wymagane dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie na staż urzędniczy (ze wskazaniem sygnatury konkursu),
 • własnoręcznie - odręcznie napisany i podpisany życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy (dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie), 
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o nie karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Do wymaganych dokumentów kandydat może dołączyć inne odpisy zaświadczeń o ukończonych kursach i nabytych uprawnieniach związanych z etatem na który się zgłasza. 

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dyrektora (pokój Nr 210) Sądu Okręgowego  w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 a do dnia 22 maja 2015 r. 
(w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs przeprowadzany będzie w trzech etapach przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie:

 • pierwszy etap – weryfikacja dokumentów;
 • drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja dodatkowa – Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014 poz. 400 t.j.), oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Lublinie (do wglądu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Lublinie). 

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec - lipiec  2015 r.

Sposób informowania:

 1. informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do kolejnych etapów konkursu umieszczona będzie na stronie BIP Sądu Okręgowego w Lublinie www.lublin.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu przy ul. Krakowskim Przedmieściu 43 i  47.
 2. dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w tutejszym Sądzie można uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr – tel. 81 46-01-050, 81 46-01-052.


Dokument wpisał: Łukasz Głaz
Dokument wytworzył: Halina Skikiewicz
Dokument zarchiwizował: Zbigniew Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-05-15
Data udostępnienia informacji: 2015-05-15
Data zarchiwizowania informacji: 2015-09-09
 
Opis pliku:Kwestionariusz osobowy ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Agnieszka Bogacz
Data wytworzenia informacji:2015-05-18
Data udostępnienia informacji:2015-05-18