Sąd Okręgowy w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego


Na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013.427 t.j. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013.1228) Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowy w Lublinie – na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego.

Nazwa i adres sądu:
Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43
20 – 076 Lublin

Oznaczenie konkursu: Kd. 111 – 1 /14

Liczba wolnych stanowisk asystenta sędziego: 1 etat

Termin przeprowadzenia konkursu: 9 czerwca 2014 roku godzina 9.00

Miejsce przeprowadzenia konkursu:
Sąd Okręgowy w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój nr 3 (duża sala konferencyjna im. B. Sekutowicza – stary budynek Sądu).

WYMAGANIA:
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2013.427 tj. z późn. zm.)
Zgodnie z powołanym przepisem na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:
1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) ukończył 24 lata.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ
Zgłoszenie do konkursu należy złożyć do dnia 22 maja 2014 roku w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, pokój nr 30, bądź przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu, na adres wskazany wyżej. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polski i korzysta z pełni prac cywilnych i obywatelskich,
6) 1 aktualna fotografia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Po sprawdzeniu zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych lista osób dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Lublinie, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Uwaga: W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby (osób) odbywających aplikacje radcowską lub adwokacją – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów.
Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.


Dokument wpisał: Zbigniew Wójcik
Dokument wytworzył: Jerzy Krzysztof Rodzik
Dokument zarchiwizował: Łukasz Głaz
Data wytworzenia informacji: 2014-05-08
Data udostępnienia informacji: 2014-05-08
Data zarchiwizowania informacji: 2014-07-02
 
Opis pliku:Pismo ikona
Plik zamieścił:Zbigniew Wójcik
Plik wytworzył:Jerzy Krzysztof Rodzik
Data wytworzenia informacji:2014-05-08
Data udostępnienia informacji:2014-05-08